Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 28.03.2019 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане годишен план за 2019 год. за изпълнение стратегията за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /2014 – 2020 год./
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено за 2018 г.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено за 2018 г.
4 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОС Камено
Приемане на решение за промяна мястото за поставяне на бюст-паметник/паметник на Апостола на свободата Васил Левски
5 Докладна записка от инж.Иван Кузманов
Общински съветник в ОС Камено
Приемане на решение за проектиране, изработване и поставяне на паметни плочи на поета революционер Христо Ботев на фасадата на училищата, носещи неговото име в гр.Камено и с.Трояново
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1.Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни стопанската 2019/2020 година.
2.Приемане на решение за определяне на пазарните оценки за предоставяне под наем на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, по землища на територията на Община Камено
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019/2020 година
.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ ІV-280/четири римско-двеста и осемдесет/, в квартал 29/двадесет и девет/ по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас, на собственик на законно построена сграда
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение за бракуване на дълготрайни активи
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на представител на Община Камено в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Бургас
11 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено
Заявление с вх.№94-00-220/04.02.2019г. от Йосиф Милков Петков, с искане за даване на разрешение на осн.чл.124а от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 80916.10.100 местност „Край село” по КККР на с.Черни връх, Община Камено
12 Питания