Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 25.04.2019 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели
3 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Камено за 2020 г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на промяна в структурата на Община Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Издадена запис на заповед от Община Камено в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД-02-37-62 / 11.04.2019г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, чрез Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите средства от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление, за щетите от природните бедствия в периода 25 – 30 октомври 2017 г.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и дейността на дейност „Общинска собственост” за 2018 г.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за отправяне на искане чрез Областен управител до Министерство на земеделието и храни на Република България, за предоставяне за безвъзмездно управление и ползване на следния недвижим имот: Поземлен имот 000257, находящ се в землището на с. Русокастро, с начин на трайно ползване „Овцеферма“
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи помещение № 3 и помещение № 15, находящи се на втори етаж в сградата на Читалището в гр. Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивен гараж, находящи се в ПИ № 1027 до Поликлиниката, в гр. Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Никола Георгиев Иванов за отдаване под наем на имот общинска собственост
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Бракуване на товарен автомобил „Камаз“ с регистрационен номер А2405ВТ, използван за нуждите на дейност БКС, Община Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Бракуване на товарен автомобил Фиат„Добло“ с регистрационен номер А1912КВ, използван за нуждите на дейност БКС, Община Камено
14 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено
Заявление от Любов Георгиева Илиева с искане за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен  план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 52279.503.109 по КККР на с.Константиново, местност „Червената шума”
15 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено
Заявление от Виталий Бондар с искане за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен  план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 52279.10.412 по КККР на с.Константиново, местност „Край село”
16 Докладна записка от инж.Петър Джумерски Управител на "Камено-газ"

Отчет за дейността на „КАМЕНО-ГАЗ” ЕООД за 2018 год.