Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2019 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от
Радослав Балтаджиев
Председател на ОС Камено


 
Избор на Вр.И.Д.Кмет на с.Константиново,общ.Камено.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продължаване престоя на 6 годишните деца от подготвителните групи в ДГ през летния период
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчет за изпълнение плана за младежта за 2018г. на Община Камено
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за събираемостта на местните данъци и такси през 2018 г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2018г., към 31.12.2018г., Капиталова програма към 31.12.2018г., извънбюджетни сметки и фондове на Община Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019г.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Авансово плащане по договор №02/07/2/0/00725 от 26.06.2018г. от Община Камено по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.”
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разходи за данък добавена стойност по сключен договор №02/07/2/0/00725 от 26.06.2018г. от Община Камено по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.”
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Камено, приета с Решение по т.10 от Протокол №15/20.12.2016г., изменена с Решение по т.14 от Протокол №34/22.02.2018г. и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отменя Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Община Камено, приета с Решение по Протокол №9/15.07.2004г., изменена с Решение от Протокол №51/28.07.2011г., и Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Камено, приета с Решение по Протокол №23/18.06.2009г.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на План за действие за общинските концесии за периода 2019-2020г. на Община Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ VІІ-87, в квартал 23, по плана с.Кръстина, общ.Камено в съсобственост
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ VІ-205, в квартал 20, по плана с.Трояново, общ.Камено в съсобственост
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІІ-335, в квартал 42А, по плана с.Трояново, общ.Камено в съсобственост
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІІІ-335, в квартал 42А, по плана с.Трояново, общ.Камено в съсобственост
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от ПИ 34 в ЗЗП по плана с.Полски извор, общ.Камено в съсобственост
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за отписване от актовите книги на ПИ 038033 в землището на с.Вратица, с площ 4 дка, НТП „Полска култура/нива/, в местността „Янаклък”, АОС №657/11.07.2012г.
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот-публична общинска собственост, находящи се на партерен етаж в сградата на Читалището в гр.Камено
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен търг на имот ПИ №025058, находящ се в местността „Паметника” в землището на с.Трояново, общ. Камено
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
24 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено

 
Заявление за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за преминаване на трасе на пътна връзка на път ІІ-79 Средец-Бургас от км.78 +880 до км 79 +000 ляво през общински имот
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на решение за изграждане на бюст паметник/паметник на българския национален герой,революционер,поет и публицист Христо Ботев
26 Питания