Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 27.06.2019 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчет за изпълнение плана за действие на Община Камено в изпълнение на Националната и Областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /2014-2020год.
2 Докладна записка от Иван Кузманов
Председател на Местен обществен съвет
Отчет за дейността на Местен обществен съвет Община Камено,създаден за подпомагане, съдействие и контрол при разпределяне на средствата от дарителска кампания между пострадалите от бедствието на 25 октомври 2017г., в изпълнение на Решение на Общински съвет Камено по т.8 от Протокол №31/31.11.2017г. и Решение на Общински съвет Камено по т.4 от Протокол №40/27.09.2018г.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, чрез провеждане на публичен търг

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на недвижими имоти-частна общинска собственост, представляващи дворни места, чрез провеждане на публичен търг
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Дянко Димитров  Гърдев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба и определяне на начална тръжна цена за продажба на движима вещ-употребявана вакуумна мотометачна машина-2.5 куб.м., марка „DULEVO”, модел „200 QUATRO- MAXI”
7 Докладна записка от Димитър Пейчев
Общински съветник
Отпускане на финансова помощ за ремонта на тавана в киносалона на Читалище „Съзнание-2009г.” с.Русокастро
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019г.
9 Докладна записка отинж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено
Заявление от Милена Валентинова Комитова-управител на „МП КЪМПАНИ” ЕООД” с искане разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 009047 по КВС в землището на гр.Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на община Камено в общо събрание на Организация за управление на туристически район,,Бургаски Черноморски Туристически Район"
11 Питания