Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 25.07.2019 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.януари 2019г. – м.юни 2019г.
2 Докладна записка от Румяна Сотирова         Председател на Временната комисия Доклад на временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели
3 Докладна записка от Иван Кузманов                  Председател на Местен обществен съвет Отпускане на финансова помощ за ремонтни дейности на Храм „Свети Симеон Стълпник” с.Черни връх, Храм „Света Петка” с.Полски извор и Храм „Свети Димитър” с.Тръстиково, със средства набрани от дарителска кампания от бедствието от 25.10.2017г.
4 Докладна записка от Дора Тяснова                  Общински съветник  Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Георгиева Атанасова от с.Русокастро
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разсрочване на задължения на ТОАН ЕООД
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2019/2020г.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на МПС-специален автомобил Фолксваген Транспортер 1,9 ТДИ, рег.№А5644НМ, цвят-жълт, двигател №САА070539, шаси №WV1ZZZ7HZAH262832.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-публична общинска собственост, представляваща помещение №13, находящо се на първи етаж от сградата на читалището в гр.Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на общинска земеделска земя-публична общинска собственост, находяща се в землището на гр.Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Постъпило заявление от Боян Стоянов Костов за учредяване право на ползване на имот-частна общинска собственост за създаване и отглеждане на пчелни семейства, за срок от 10/десет/ години
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Костадин Чанков Атанасов за учредяване право на ползване на имот-частна общинска собственост за създаване и отглеждане на пчелни семейства, за срок от 10/десет/ години
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ V-84, в квартал 22 А, по плана на с.Кръстина, общ.Камено в съсобственост
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба между Община Камено и Стоян Желев Вълчанов на ПИ 044070, в землището на с.Ливада, Община Камено
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за ползване по реда на Закона на концесиите с предмет:”Концесия за ползване на язовир, поземлен имот №000602, ЕКАТТЕ 73211, с площ 501,689 дка, находящ се в местността „Лъджата”, землището на с.Трояново, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 078003, № 078004, № 078005, №078006, №078013, №078008, № 078011, № 078010, № 000014, № 000292, № 000190, № 075006, № 075007, 000187, № 075018, имотът актуват с Акт за публична общинска собственост № 25/30.10.1997г.”

 

Предложение за предоставяне на концесия

Обосновка на концесията

 

Проект на договор за концесия

 

Документация за концесия

 

Приложение към документацията за концесия

 

Съгласуване на обосновка за предоставяне на решение на язовир публична общинска собственост

 

Проект на  решение на Общински съвет Камено

16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за изменение на КВС в землището на с.Полски извор, община Камено, засягащо общински имот № ПИ 000196, и даване на съгласие за промяна в НТП и право на преминаване през част от ПИ 000196
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Допълнение на Решение, прието по т.25 от Протокол №35 от 29.03.2018г. за даване съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията за прехвърляне на 46 кв.м. от улица- представляващи ПИ с проектен № 52279.501.580 към ПИ с идентификатор 52279.501.166, във връзка с одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация в кв.24 по плана на с.Константиново за УПИ І-166
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отмяна на Решение прието по т.20 от дневен ред за заседание на Общински съвет Камено,обективирано в Пртокол № 48 от 30.05.2019 год., обявяване за частна общинска собственост и даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен търг на имот ПИ № 025058, находящ се в местността ,,Паметника" в землището на с.Трояново,община Камено
19 Питания