Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ПЕТДЕСЕТОТО И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 5.09.2019 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отчет за изпълнение на решенията Общински съвет Камено за периода м.януари 2019г. – м.юни 2019г.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2019г. към 30 юни 2019г., Капиталова програма към 30 юни 2019г., извънбюджетни сметки и фондове към 30 юни 2019г. на Община Камено
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019г.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на субсидия за 2019г. за Танцова група „Иглика”
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поемане на пътните разходи и средства за процедури на деца със специални образователни потребности
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие за приемане на дарение „Декоративно-художествена метална пластика, изобразяваща кукерска маска, с размери 2/2,50/4м. и определяне на място за поставянето и
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие за приемане на дарение за изграждане, доставка и монтиране на детска площадка-детски съоръжения и определяне на място за поставянето й
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на предварително съгласие за проучване възможността за реализация чрез публично частно партньорство на проект за водна летателна площадка на язовир Мандра, на която да се осъществяват полети на въздухоплавателни средства /хидроплани/ и безпилотни летателни апарати /дронове/.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на управление върху части от имот-публична общинска собственост за срок от 10/десет/ години
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ VІ-71, в квартал 52, по плана на с.Ливада, общ.Камено в съсобственост
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти-публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинети в с.Тръстиково и с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ дворно място, чрез провеждане на публичен търг
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляваща помещение №12, находящо се на първи етаж от сградата на читалището в гр.Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под на обособена част от недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Трояново, общ.Камено, на втори етаж в бивша сграда на ТКЗС, с площ от 27.00 кв.м. на ПП Движение за права и свободи-ДПС
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Ева Тодорова Желева за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Васил Иванов Николов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Цветанка Тодорова Моллова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие за изменение на КВС в землището на гр.Камено, засягащо част от общински имот № ПИ 028081, с НТП „полски път”
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие за изменение на КВС в землището на гр.Камено, засягащо част от общински имот № ПИ 105717, с НТП „полски път”
24 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено

 
Заявление от Димчо Димитров Мутафов с искане разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 1873, ПИ 2100 и ПИ 2101 в кв.75а по плана на гр.Камено
25 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено

 
Заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ ІХ-108, в кв.4 по плана на гр.Камено
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община” и „кмет на кметство” във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за сключване на споразумителния протокол между Община Камено и Агенция,,Пътна инфраструктура"за съвместно финансиране на обект "ОБХОД ГР.КАМЕНО-ПЪТ III-6008 ''ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-КАМЕНО" ОТ КМ.14+700 ДО КМ. 16+000 И ПЪТ III-5392 ''КАМЕНО-БРАТОВО"ОТ КМ. 10+926
28 Питания