Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 16.12.2019 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Камено
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Камено
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на числеността на персонала по ПМС №66/28.03.1996г., в детските градини в Община Камено за бюджетната 2020 година
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване числеността на персонала по ПМС 66/22.03.19196г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. и числеността на персонала в „Други дейности по образованието” в Община Камено за бюджетната 2020 година
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на План-сметка за дейност 623-Чистота за 2020 година
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІV-261, в квартал 33 по плана на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от ПИ с идентификатор 52279.503.32 по КККР  на с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІХ-917, в квартал 78 по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-публична общинска собственост, находяща се в ПИ №1022 по кадастрален план гр.Камено, общ.Камено, на първи етаж в сградата на Читалището, с площ от 30.00 кв.м.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Валентин Иванов Иванов-Управител на ЕТ „Валентин Иванов” за отдаване под наем на недвижими имоти-петна за разполагане на преместваеми обекти
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от ЕТ „ДЕНИ-96-МИЛЕНА КУЦАРОВА”, за отдаване под наем на недвижим имот-петно за разполагане на преместваем обект
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Мария Желчева Желева за отдаване под наем на недвижим имот-петно за разполагане на преместваем обект
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Янка Станиславова Андонова-Управител на ЕТ „ЯНААРТ-ЯНКА АНДОНОВА”, за отдаване под наем на недвижим имот-петно за разполагане на преместваем обект
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за предоставяне на недвижими  имоти-напоителни канали, които е функционират, попадащи в блокове за земеделско ползване, в землищата на Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за ползване по реда на Закона за концесиите с предмет : „Концесия за ползване на язовир, поземлен имот № 000602, ЕКАТТЕ 73211, с площ 501, 689 дка, находящ се в местността „Лъджата4, землището на с.Трояново, Община Камено, Област Бургас при граници: имот № 078003, №078004, №078005, №078006, №078013, №078008, №078011, №078010, №000014, №000292, №000190, №075006, №075007, №000187, №075018, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №25/30.10.1997 год.
18 Докладна записка от Румяна Сотирова Общински съветник Изграждане на нова детска площадка в с.Трояново
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Камено за периода 2020-2022 година
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Бургас
21 Докладна записка от Докл:инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено 
Заявление за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ
22 Докладна записка от Докл:инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено


 
Заявление за процедиране и одобряване на ПУП-ПП/парцеларен план/ за обект: „Пътна връзка на път ІІ-79 Средец-Бургас при км 83+700 дясно”
23  Докладна записка от Докл:инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено


 
Заявления за процедиране и одобряване на ПУП-ПП/парцеларни планове/ за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образумания за доказване на трасета на техническата инфраструктура до ПИ 015019, м.”Браницата” в землището на с.Вратица
24

 

 Докладна записка от Докл:инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено

 

Промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 12245.15.25 по КККР на с.Вратица(стар № 000113, целия с площ 22,125 дка, с НТП-полски път с площ 1417 кв.м. и част от ПИ с идентификатор 12245.15.18 по КККР на с.Вратица (стар № 015018), целият с площ 160,319 дка, с НТП "унищожена нива",с площ 25кв.м.,местност"Браницата" в землището на с.Вратица,Община Камено 
25
Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено
План за работа на Общински съвет Камено за I-то шестмесечие на 2020 година
26

Докладна записка от Жельо Вардунски
 

Кмет на Община Камено

Искане на становище за съответствие на проектно предложение
27 Питания