Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 20.01.2020 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане на Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с о
бщинска администрация на Община Камено
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Общинско Сдружение с Нестопанска цел „Пламък на надеждата” гр.Камено за 2019 година.
3 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение на онкологично болните „Надежда за живот” гр.Камено за 2019 година
4 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Дружество на инвалида „Лейди Даяна” гр.Камено за 2019 година
5 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение на учителите-пенсионери гр.Камено за 2019 година
6 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Тракийско дружество „Одринска епопея” гр.Камено и Тракийско дружество „Георги Кондолов” с.Ливада за 2019 година
7 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Клубовете на пенсионера от Община Камено за 2019 година
8 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Просвета 1927” гр.Камено за 2019 година
9 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро за 2019 година
10 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Просвета 1928” с.Черни връх за 2019 година
11 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Пробуда 1963” с.Константиново за 2019 година
12 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение с Нестопанска Цел „Фолклорен клуб „Кайлии” гр.Камено за 2019 година
13 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение с Нестопанска Цел „Каменовски традиции” гр.Камено за 2019 година
14 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Футболен клуб „Камено” гр.Камено и Футболен  клуб „Русокастро” с.Русокастро за 2019 година
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отчети на Футболен клуб „Камено” гр.Камено и Футболен  клуб „Русокастро” с.Русокастро за 2019 година
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за представително и работно облекло на служители по трудови и служебни правоотношения и за организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2020 година
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера за поевтиняване разходите на пътуващите служители на Община Камено за 2020 година
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране на Районно управление на полицията Камено за 2020 година
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на гориво за нуждите на РУ Камено от Бюджет 2020 г.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне средствата за подпомагане разходите за погребения с източник на финансиране общинските приходи в Община Камено за 2020 година
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на клубовете на пенсионера, клуб на инвалида „Лейди Даяна”, тракийските дружество, дружество на учителите-пенсионери, сдружение „Пламък на надеждата” и сдружение на онкоболните „Надежда за живот” в Община Камено за 2020 година
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне финансова помощ за празника на всяко село на територията на Община Камено и организиране на общинските празници за 2020 година
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на общинската субсидия на читалище „Просвета” гр.Камено, читалище „Просвета” с.Черни връх, Читалище „Пробуда” с.Константиново и читалище „Съзнание” с.Русокастро за 2020 година
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на субсидията за 2020 година на кукерска група сдружение „Каменовски традиции” и Фолклорен клуб „Кайлии”
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на Културен календар на Община Камено за 2020 година
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на спортни клубове от Община Камено за 2020 година
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на финансова помощ за награден фонд и за организиране на спортни мероприятия в съответствие със спортния календар на Община Камено за 2020 година
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на субсидията за 2020 година на Църковно настоятелство при „Хр.вмчк Георги Победоносец” гр.Камено
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на хранодена в детските градини в община Камено през 2020 година
30 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поевтиняването на храната и режийните разноски на ученическото столово хранене за общинските училища в община Камено през 2020 година
31 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране разходите за пътни и процедури на деца и ученици със специфични образователни потребности, жители на община Камено за 2020 година
32 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Дофинансиране безплатния превоз на децата от подготвителните групи в детските градини и учениците за бюджетната 2020 година
33 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Осигуряване на дофинансирането на паралелките под минимума за учебната 2019/2020г. на база данните от „Админ М” към 01.01.2020 година
34 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на представителните разходи на Кмета на община Камено и Председателя на Общински съвет Камено за 2020 година
35 Докладна записка от Камен Тодоров
Общински съветник

 
Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Камено и Кметовете на населени места в Община Камено
36 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Освобождаване от такса битови отпадъци за 2020 година
37 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година
38 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Камено 2020-2023 година
39 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено
Разпределяне на средствата от дарителска кампания между пострадалите от бедствието на 25 октомври 2017 година
40 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Проект на бюджет на Община Камено за 2020 година
41 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Камено
42 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на представител на Община Камено в Сдружение с Нестопанска Цел „Местна Инициативна Рибарска Група Бургас-Камено”
43 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1.Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищна селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2020/2021 година.2.Приемане на решение за определяне на пазарните оценки за предоставяне под наем на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване по землища на територията на Община Камено.
44 Питания