Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 16.04.2020 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане годишен план за 2020г. за изпълнение стратегията за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /2014-2020г./
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за събираемостта на местните данъци и такси през 2019 година.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено за 2019 година
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено за 2019 година.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и дейността на дейност „Общинска собственост” за 2019 година
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Камено
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Камено, отменена с Решение №1767 от 25.10.2019 г. по адм.дело №1732 по описа на 2019г. на Административен съд Бургас
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отменя Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Камено, приета с Решение, обективирано в Протокол №9/15.07.2004 г. и приемане на нова Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система в Община Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Камено, приета с Решение по т.10 от Протокол №48/30.05.2019г. и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на еднократна финансова помощ на служители на Община Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на субсидия за 2020 г. за спортен клуб „Респект” гр.Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-общинска собственост, представляваща лекарски кабинет в с.Ливада, общ.Камено, обл.Бургас
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Динко Георгиев Динев за прекратяване на съсобственост между наследниците на Дику Йоргов Диков и Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Антоанета Венциславова Атанасова и Иван Господинов Райков за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на 4 броя употребявани движими вещи-общинска собственост
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бизнеса на територията на Община Камено в условията на извънредно положение
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на финансова помощ на Община Камено и жителите на Община Камено, във връзка с обявеното извънредно положение и превенция и справяне с последиците от COVID 19
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци- Братово
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финализиране на дейностите по договор № 02/07/2/0/00725 от 26.06.2018г. от Община Камено по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Камено с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено в извънредно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-БУРГАС” АД-Бургас
25 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено
Заявление от Петко Дялчев Петков, Елена Дялчева Петкова, Христо Желев Желев и Биляна Дялчева Желева с искане за разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 55279.503.149 по КККР на с.Константиново, местност „Червената шума”
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на средства на Църковното настоятелство с.Трояново
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на финансова помощ за нуждите на Областна дирекция на МВР-Бургас
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Даване на съгласие за изменение на КККР в землището на с. Русокастро, община Камено, засягащо общински имот № ПИ 63478.41.33, м-ст „Голям камък/Рускин“ (стар № 041033 по КВС) чрез разделянето му на два нови поземлени имота и даване на съгласие за промяна на предназначението на единия новообразуван имот

29 Питания