Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 24.09.2020 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода м.януари 2020г.-м.юни 2020г.
2 Докладна записка от Добринка Тодорова
Кмет на с.Кръстина, общ.Камено
Отчет на дейността на Кметство с.Кръстина, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2019г. до 21.12.2019г.
3 Докладна записка от Стайко Манев
Кмет на с.Винарско, общ.Камено
Отчет на дейността на Кметство с.Винарско, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.
4 Докладна записка от Иван Атанасов
Кмет на с.Свобода, общ.Камено
Отчет за дейността на Кметство с.Свобода, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Докладна записка относно: Приключване на дарителска кампания за подпомагане, съдействие и контрол при разпределението на средствата от дарителската  кампания между пострадалите от бедствието на 25.10.2017г.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Формиране на група в общинска детска градина с по-малък брой деца от допустимия.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поемане пътните разходи и средства за процедури на деца със специални образователни потребности
8 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Избор на представител от Общински съвет Камено за член на Областния съвет за развитие на област Бургас
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Бургас
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на еднократна финансова помощ на служители на Община Камено
11 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Предоставяне на финансова помощ на семейство с репродуктивни проблеми
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобрение на Споразумение за партньорство между Община Камено и Община Карнобат за подаване на проектно предложение по Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност” по Резултат 3”Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво/кръгова икономика/” на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Участие на Община Камено чрез предоставяне на проектно предложение по Открита покана №3 „Климат” по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” на Програма7 „Опазване на околната среда и климатични промени”
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на Община Камено за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с проект за „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Община Камено”
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2020г. към 30 юни 2020г., Капиталова програма към 30 юни 2020г., извънбюджетни сметки и фондове към 30 юни 2020г. на Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-общинска собственост, представляваща лекарски кабинет в гр.Камено, ул.”Митко Палаузов” №10, в сградата на Поликлиниката
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от ПИ №73, в Зоната за земеделско ползване на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ V-снс/пет римско –снс/, в квартал 55/петдесет и пет/ по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас, на собственик на законно построена сграда
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ VІІІ-287/осем римско-двеста осемдесет и седем/, в квартал 43/четиридесет и три/ по плана на с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас , на собственик на законно построена сграда
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отписване на неплатени задължения по договор за наем №2435/01.04.2020г., ведно с гаранцията и дължимите такси
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Освобождаване от такса за разрешение за строеж
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление от Николай Миленов Иванов, с искане за прекратяване на съсобственост
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление от Петър Станков Нончев с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 80916.10.103 по КККР на с.Черни връх, местност „Край село”
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за изграждане на водопровод
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване изработването на проект за обект: Специализиран подробен устройствен план на ПИ с идентификатор 35883.4.133 по КККР на землище гр.Камено, бивш ПИ 000091 по КВС
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализиране на списъка за пътуващите служители на Община Камено, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно
30 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за изработване на проект на Подробен устройсвен план-Парцеларен план /ПУП_ПП/ на полски път за достъп до земеделски земи в с.Ливада
31 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Разрешаване на изработване на проекти за Подробни устройсвени планове за разширяване на гробищните паркове в населените места на територията на Община Камено и даване на съгласие за промяната предназначението на имоти общинска собственост

гр.Камено

с.Константиново

32 Питания