Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 25.02.2021г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода м.юли 2020г. – м.декември 2020г.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчета за извършената работа от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2020 година.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение от Община Камено за закупуване на дяловете на Община Камено в капитала на „Бургасинвест” ООД.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие за използване на натрупаните средства по чл.60 от Закона за управление на отпадъците
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено в Общото събрание на Асоциацията по Вик гр.Бургас
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІІ-557, в квартал 44 по плана на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ І-557, в квартал 44 по плана на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Отдаване под наем на лекарски кабинети-публична общинска собственост, в Поликлиниката в гр.Камено и в Здравната служба в с.Русокастро
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на части от имоти-общинска собственост
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот-публична общинска собственост, находящи се на партерен етаж в сградата на Читалището в гр.Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Стоян Асенов Иванов за закупуване на жилище-частна общинска собственост, в което е наемател
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ Х-223/десет римско-двеста двадесет и три/ в квартал 28/двадесет и осем/ по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас на собственик на законно построена сграда
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ Х-109, в квартал 38 по плана на с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас, на собственик на законно построена сграда
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1.Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2021/2022 година. 2.Приемане на решение за определяне на пазарните оценки за предоставяне под наем на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, по землища на територията на Община Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за изменение на част от КККР на землището на с.Вратица, община Камено, засягащо ПИ с идентификатор 12245.27.3, с вид територия Земеделска, категория 7, НТП „Пасище”, площ 48 171кв.м., стар номер 027003, чрез разделянето му на 3 нови поземлени имота с проектни идентификатори 12245.27.41, 12245.27.42 и 12245.27.43 и даване на съгласие за промяна в НТП на новообразуван имот с проектен идентификатор 12245.27.41.
17 Питания