Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 24.06.2021г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател  на ОбС Камено
План за работата на Общински съвет Камено за ІІ-то шестмесечие на 2021 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчет за изпълнение на плана за младежта за 2020 г. на Община Камено
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ХХ-521, квартал 67, по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ХІІІ-204, квартал 49, по плана на с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІV-51, квартал 22, по плана на с.Вратица, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на ПИ с идентификатор 12245.20.16 /стар №020016/, с площ 200814 кв.м., в землището на с.Вратица, община Камено
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Процедиране и одобряване на проект на ПУП-ПП за обект: „Трасе на обслужващ полски път, преминаващ през ПИ с идентификатор 42623.44.70 по КККР на землището на с.Ливада, община Камено
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие за използване на натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците
9 Питания