Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 29.07.2021г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.януари 2021г.- м.юни 2021г.
2 Докладна записка от Кметски наместник
с.Тръстиково, общ. Камено

 
Отчет за дейността на Кметско наместничество с.Тръстиково по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметското наместничество за периода от 01.01.2020г. до 30.12.2020г.
3 Докладна записка от Кметски наместник
С.Желязово,общ. Камено
Отчет за дейността на Кметско наместничество с.Желязово по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметското наместничество за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
4 Докладна записка от Кметски наместник
с.Полски извор, общ. Камено
Отчет за дейността на Кметско наместничество с.Полски извор по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметското наместничество за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
5 Докладна записка от Кметски наместник
с.Вратица, общ. Камено
Отчет за дейността на Кметско наместничество с.Вратица по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметското наместничество за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
6 Докладна записка от Кметски наместник
с.Константиново, общ. Камено
Отчет за дейността на Кметско наместничество с.Константиново по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметското наместничество за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
7 Докладна записка от Кметски наместник
с.Ливада, общ. Камено
Отчет за дейността на Кметско наместничество с.Ливада по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметското наместничество за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2021/2022г.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Формиране на група в общинска детска градина с по-малък брой деца от допустимия
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Включване на ДГ”Детелина” с.Русокастро в Списъка на средищните детски градини за учебната 2021/2022г.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на промени в бюджета и представения разчет за финансиране на капиталови разходи за 2021г.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за приемане на дарение – строителство на детска площадка в гр. Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване с проектно предложение по проект  Co-PREVENT - „Сътрудничество за предотвратяване на бедствия и мониторинг на околната среда в BSB“, финансирано от Европейския съюз по Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, в партньорство с PP1 - Република Турция- Главна дирекция по горите Истанбул, Регионална Дирекция по горите, представлявана от Юсуф САХИН, регионален директор, PP3 Главен инспекторат за извънредни ситуации на Министерството на вътрешните работи на Република Молдова, представлявана от Михаил Харабагиу - директор, PP4 Източна Македония и регион Тракия, представлявана от Христос Метиос, Губернатор/ Co-PREVENT- "Cooperation for disaster prevention and environmental monitoring in BSB", funded by the European Union under the Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2014-2020”,, в партньорство с PP1- Republic of Turkey General Directorate of Forestry Istanbul Regional Forestry Directorate Represented by: Yusuf SAHIN, Regional Director, PP3 General Inspectorate for Emergency Situations of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova, Represented by: Mihail Harabagiu- Director, PP4 Eastern Macedonia and Thrace Region, Represented by: Christos Metios, Governor /
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІІІ-199, в квартал 16, по плана на с.Ливада, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ Х-1158, в квартал 102, по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Николай Миленов Иванов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Петър Димитров Пейчев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Албена Станкова Асенова за закупуване на жилище-частна общинска собственост, в което е наемател
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Рада Николова Тодорова за закупуване на жилище-частна общинска собственост, в което е наемател
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Програма на Община Камено за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелена система и гаранциите при строителството им на територията на Община Камено
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за изработване на изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на част от кв.107б по плана на гр.Камено и ПУП-План за улична регулация
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.10.495 по КККР на с.Черни връх, местност „Край село”
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за улична регулация между 71а и о.т.111а и Подробен устройствен план-план за улична регулация за нова улица от о.т.111а до о.т.126 и ПИ с идентификатор 80916.10.361 по КККР на с.Черни връх
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за улична регулация за нова улица от о.т.32 до новообразувани УПИ в ПИ с идентификатор 52279.27.5 по КККР на с.Константиново
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Нова кабелна линия 20кV от съществуващ трафопост /ТП/ „Свобода 1” до нов БКТП в ПИ с идентификатор 35883.509.27 по КККР на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработване на проект на ПУП-ПП за обект: „Кабел 20 кV от съществуващ стълб №103 на ВЛ 20кV „Пролет” до ВС „Трояново”
28 Питания