Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 30.09.2021г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Добринка Тодорова
Кмет на с.Кръстина, общ. Камено
Отчет за дейността на Кметство с.Кръстина по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба№1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметството за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
2 Докладна записка от Тодор Щерев
Кмет на с.Черни връх,общ. Камено
Отчет за дейността на Кметство  с.Черни връх по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметството за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
3 Докладна записка от Албена Петкова
Врид.Кмет на с.Трояново, общ. Камено
Отчет за дейността на Кметство  с.Трояново по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметството за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
4 Докладна записка от Георги Ганчев
Кмет на с.Русокастро, общ. Камено
Отчет за дейността на Кметство с.Русокастро по административно-правно обслужване на събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметството за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г. 
5 Докладна записка от Стайко Манев
Кмет на с.Винарско, общ. Камено
Отчет за дейността на Кметство с.Винарско по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на кметството за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода м.януари 2021г. – м.юни 2021г.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поемане пътните разходи и средства за процедури на деца със специални образователни потребности
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финализиране на дейностите  и отпускане на временен безлихвен заем  по договор № МДР-ИП-01-17 от 14.04.2020 г. на Народно Читалище „Просвета-1927“ гр. Камено по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите  местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“, Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“,  с наименование „Назад към лютиерството и корените на Кайлии“ от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Участие на Община Камено чрез представяне на проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“,“, финансирана отOslo, Norway/Пирин Холдинг, Осло, Норвегия/, с наименование: "По-добър живот в Дом за Пълнолетни Лица с Умствена Изостаналост - с.Русокастро" 
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на поименен състав на Общинска комисия по безопасност на движенията по пътищата
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за използване на натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2021г., към 31.06.2021г., Капиталова програма към 30.06.2021г., извънбюджетни сметки и фондове към 30.06.2021г. на Община Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на управление върху обособени части от недвижими имоти-общинска собственост за срок от 10/десет/ години
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отправяне на искане чрез Областен управител на област Бургас за отправяне на предложение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството до Министерски съвет на Република България, за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Камено на следния недвижим имот: ПИ с идентификатор 52279.14.72, с площ 961 кв.м., в землището на с.Константиново, община Камено, АЧДС №10496 от 23.07.2021г.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Васил Радев Димитров за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, чрез провеждане на публичен търг
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, в землището на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас, чрез провеждане на публичен търг
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за приемане на дарение-35 кв.м. бетонова настилка на ул.”Алеко Константинов” с.Трояново, община Камено
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие за допълващо застрояване на обща регулационна граница между УПИ VІІІ572 и УПИ VІІ571, в кв.107 по плана на гр.Камено
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие за започване на процедура по промяна на НТП на ПИ с идентификатор 52279.10.380, с площ 51 615 кв.м., по КККР на с.Константиново, с трайно предназначение на територията-„Земеделска”, НТП „Пасище”.
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за промяна на НТП от „Ливада” на ПИ с идентификатор 35883.107.96/стар №107096/, с площ 20 163 кв.м., в землището на гр.Камено, с НТП „Ливада” – АПОС 2353/17.07.2020г. и изваждането му от специализираният слой „Постоянно затревени площи”.  2.Даване на съгласие да бъде включен в специализирания слой „Постоянно затревени площи” ПИ с идентификатор 35883.51.85/стар №051085/, с площ 31 505 кв.м. по КККР на гр.Камено, с НТП „Деградирала ливада”, АПОС №2316 от 10.06.2020г.
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изработване на проект на Специализиран подробен устройствен план-план за застрояване на ПИ с идентификатор 57337.30.18 по КККР на землището на с.Полски извор
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.10.443 и 52279.10.444 по КККР на землище на с.Константиново и ПУП-ПУР за продължение на съществуваща улица от о.т 10 до о.т 10 а.
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.104.256 по КККР на землището на гр.Камено и Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица от съществуващи о.т. 157 и о.т. 96, като продължение на уличната мрежа в населеното място
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.81.61 по КККР на землището на с.Черни връх и Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп до ПИ с идентификатор 80916.81.61 на землището на с.Черни връх, местност „При село”
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатори 80916.10.487, 80916.10.488 и 80916.10.491 по КККР/кадастрална карта и кадастрални регистри/ на землището на с.Черни връх и Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп до ПИ с идентификатор 80916.10.487 по КККР на землището на с.Черни връх
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Инвестиционно намерение на Община Камено за изработване на проект на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.50.50 по КККР на землището на с.Черни връх и Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп
30 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 207 по ЗЗП/Зона за земеделско ползване/ в землището на с.Полски извор и Подробен устройствен план –план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп до ПИ 207
31 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 35883.7.56 по КККР на землището на гр.Камено
32 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработване на проекти на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обекти: 1.”Нов уличен водопровод ПЕВП Ø90 от водопроводната мрежа в урабанизираната територия на с.Тръстиково до ПИ с идентификатор 73388.71.47 по КККР на землището на с.Тръстиково”. 2.„Нова кабелна линия 20кV  от съществувщ СРС №103 от извод СН“Черни връх“, п/ст „Мандра“, разположен в ПИ с идентификатор 73388.71.48 по КККР на землището на с.Тръстиково до нов БКТП в ПИ с идентификатор 73388.71.47 по КККР на землището на с.Тръстиково”
33 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.50.55 по КККР на с.Черни връх, местност „Свети Георги”
34 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в ПИ 2157, с площ 344 кв.м. – отреден за „площад”, по кадастрален план на гр.Камено, одобрен със заповед №РД-02-14-2222/27.12.2000г.
35 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на договор №129 от 18.11.2014г. за изработване на проект за Общ устройствен план на община Камено
36 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Проект на Договор за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или канализационни системи
37 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отменя Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Камено, приета с Решение, обективирано в Протокол №14/11.09.2008г. и приемане на нова Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Камено
38 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Общинска програма за развитието на туризма на територията на община Камено за периода 2021-2022г.
39 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за гробищните паркове на територията на Община Камено
40 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Промяна на НТП от „Пасище“ в „друг вид земеделска земя“ и обявяването и за частна общинска собственост на имот собственост на община Камено:

 

41 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Участие на Община Камено, чрез представяне на проектно предложение, по Покана за подбор на проектни предложения ,,Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите", Програма ,,Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021 
42 Питания