Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 28.10.2021г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на промени в бюджета и представения разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отписване на неплатени задължения по договори за ползване на канализация с изтекла давност
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Бракуване на самоходно шаси с регистрационен № А 5906 ЕЕ, използвано за нуждите на общината
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ХІV-115, в квартал 4, по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на стоматологичен кабинет-публична общинска собственост, в Здравната служба на с.Винарско, общ.Камено, обл.Бургас
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Светослав Детелинов Христов за прекратяване на съсобственост между него и Цветелина Цветанова Минчева, и Община Камено
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иванка Михайлова Панайотова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, чрез провеждане на публичен търг
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за поставяне на преместваем обект в поземлен имот с идентификатор 52279.503.32 по КККР на с.Константиново, в съсобственост между Валентин Янков Вълков и Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за предоставяне на недвижими имоти-селскостопански, горски, ведомствени пътища и напоителни канали, попадащи в блокове за земеделско ползване, в землищата на Община Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за  изработване на проект на Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ на път за достъп до ПИ с идентификатор 57337.42.86 по КККР/кадастрална карта и кадастрални регистри/ на землището на с.Полски извор
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.104.250 по КККР на землището на гр.Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.104.155 по КККР на землището на гр.Камено и Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица от съществуващи о.т.96, като продължение на уличната мрежа в населеното място
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отмяна на Решение прието по т.14 от дневен ред на заседание на Общински съвет Камено, обективирано в Протокол № 22/30.09.2021 г. за учредяване на безвъзмездно право на управление върху обособени части от недвижими имоти-общинска собственост, за срок от 10/десет/ години
15 Питания