Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 18.11.2021г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на община Камено в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Бургас
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Сформиране на  екип във връзка с управление и изпълнение на проект по договор № Д-33-40 от 13.09.2021 г. с Бенефициент Община Камено по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП), Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, с наименование „Една точка за нулеви отпадъци- Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“, с регистрационен номер в ИСУН BGENVIRONMENT-3.002-0008
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Авансово плащане по договор № Д-33-40 от 13.09.2021 г. с Бенефициент Община Камено по Програма „ Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП), Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, с наименование „ Една точка за нулеви отпадъци- Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“, с регистрационен номер в ИСУН BGEN VIRONMENT-3.002-0008
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на средства на под.54 950-Бургас за празника на военното формирование
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на Решение по точка двадесет и трета от дневния ред, обективирано в протокол № 22, проведено на 30.09.2021 г за даване на съгласие за промяна на НТП от „Ливада“ на ПИ с идентификатор 35883.107.96 (стар № 107096), с площ 20 163 кв.м. в землището на гр. Камено с НТП „Друг вид селскостопанска територия“
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на вещни права и сервитути върху имоти-общинска собственост в полза на „БИО ПИ ДИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК 206378681
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Камено
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Христо Георгиев Георгиев за учредяване право на ползване на имот – публична общинска собственост за създаване и отглеждане на пчелни семейства, за срок от 10 /десет/ години
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Заявление за изработване на проект  на Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.105.714 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на гр.Камено, Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Зaявление с искане за  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация  и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.10.507 по КККР на с.Черни връх, местност „Край село“
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Зaявление с искане за  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация  и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатори 43623.3.17 и  43623.3.19 по КККР на землището на с. Ливада, местност „Край село“ , Община Камено
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.57.32 по КККР на землището на гр.Камено , местност „Кавак дере“ и Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп до имота
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Зaявление с искане за  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за  застрояване /ПУП – ПЗ/ на ПИ с идентификатори 52279.503.43 по КККР на землището на с.Константиново , местност „Червената шума“
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект  за изменеие на Подробен устройствен план –план за регулация /ПУП – ПР/ на улично пространство между о.т. 81, о.т.72 , о.т.70 и о.т.69 по плана на с.Полски извор, Община Камено
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Иницииране на процедура по чл.43, ал.1, т.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР) за промяна на замлищна граница

Кадастрална карта

16 Питания