Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 16.12.2021г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
План за работата на Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на 2022 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост като третостепенен разпоредител с бюджет
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване числеността на персонала  по ПМС 66/28.03.1996г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005 г. в община Камено за бюджетната 2022 година
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на допълнителна субсидия за 2021г. за ФК „Камено“ -гр.Камено
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Допълнително финансиране на пътните на служителите на Районно управление на полицията -Камено за 2021 година
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на промени в бюджета и представения разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Бракуване на автомобили собственост на Община Камено
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ VІІІ-185, в квартал 37, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект  на Подробен устройствен план –план за застрояване /ПУП – ПЗ/ на част от ПИ с идентификатор 73211.18.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на с.Трояново, местност „Летище“, Община Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Зaявление за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация  и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на част от ПИ 2159 по кадастралния и регулационен планове на гр.Камено, Община Камено
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Зaявление за процедиране и одобряване на ПУП – ПП /парцеларен план/ за обект: „Нова кабелна линия 20 кV от съществуващ ТП „Свобода 1“ до нов БКТП, разположен в ПИ с идентификатор 35883.509.27 по КККР на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за процедиране и одобряване  на проект на Подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ на обект: „Трасе на ел.кабел 20 кV до ПИ с идентификатор 63478.41.36 по КККР на землището на с.Русокастро, местност „Голям камък/Рускин/, Община Камено
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение на определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територитяа на Община Камено
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на План-сметка за дейност 623-Чистота 2022 г.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Зaявление с искане за  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на част от ПИ с идентификатор 12245.15.11 по КККР на с.Вратица, местност „Браницата

17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Зaявление с искане за  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на част от ПИ с идентификатор 12245.18.23 и част от ПИ с идентификатор 12245.18.24 по КККР на с.Вратица, местност „Каята“

18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Зaявление с искане за  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на ПИ с идентификатор 12245.14.1, ПИ с идентификатор 12245.14.3 и ПИ с идентификатор 12245.14.48 по КККР на с.Вратица, местност „Шумната могила“

19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Зaявление с искане за  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на част от ПИ с идентификатор 12245.17.8 по КККР на с.Вратица, местност „Кюпек дере“

20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Зaявление с искане за  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на ПИ с идентификатор 12245.20.16 по КККР на с.Вратица, местност „Чардак тарла“

21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Участие на Община Камено, чрез представяне на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено 2014 – 2020 г., финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено“, с работно заглавие“ Местните общности в подкрепа на културния туризъм“

22 Питания