Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 27.01.2022г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.юли 2021г. – м.декември 2021г.
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено
Отчет на Сдружение на онкологично болните „Надежда за живот“ гр.Камено за 2021г.
3 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Общинско сдружение с нестопанска цел „Пламък на надеждата“ гр.Камено за 2021г.
4 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Дружество на инвалида „Лейди Даяна“ гр.Камено за 2021г.
5 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение на учителите-пенсионери гр.Камено за 2021г.
6 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Тракийско дружество „Одринска епопея“ гр.Камено и Тракийско дружество „Георги Кондолов“ с.Ливада, общ.Камено за 2021г.
7 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Клубовете на пенсионера от Община Камено за 2021г.
8 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Просвета -1927г“ гр.Камено за 2021г.
9 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Просвета 1928“ с.Черни връх, общ.Камено за 2021г.
10 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Съзнание 2009“ с.Русокастро, общ.Камено за 2021г.
11 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Пробуда-1963“с.Константиново, общ.Камено за 2021г.
12 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Футболен клуб „Камено“ гр.Камено и Футболен клуб „Русокастро“ с.Русокастро за 2021г.
13 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Финансов отчет на Спортен клуб по кикбокс „Респект“ гр.Камено за 2021г.
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране на пътните на служителите на Районно управление на полицията Камено за 2022 г. 
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне средствата за подпомагане разходите за погребения с източник на финансиране общинските приходи в Община Камено за 2022г.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на клубовете на пенсионера,клуб на инвалида „Лейди Даяна“, тракийските дружества, дружество на учителите пенсионери, сдружение „Пламък на надеждата“ и сдружение на онкоболните „Надежда за живот“ в Община Камено за 2022г.
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне финансова помощ за празника на всяко село на територията на Община Камено и организиране на общинските празници за 2022 г.
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на финансова помощ за награден фонд и за организиране на спортни мероприятия в съответствие със спортния календар на Община Камено за 2022г.
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на хранодена в детските градини в Община Камено през 2022г.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Дофинансиране безплатния превоз на децата от подготвителните групи в детските градини и учениците за бюджетната 2022 г.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране разходите за пътни и процедури на деца и ученици със специални образователни потребности, жители на Община Камено за 2022г.
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Освобождаване от такса битови отпадъци за 2022г.
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Камено
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията на Община Камено
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.78.83 по КККР на с.Черни връх, местност „Дебелата кория“
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.14.3 по КККР на с.Черни връх, местност „Казан дере“
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 73211.104.3 по КККР на с.Трояново, местност „Таушан кайряк“
28 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на СНЦ ,,Фолколорен клуб ,,Кайлии" гр.Камено за 2021 година
29 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на СНЦ ,,Каменовски традиции" гр.Камено за 2021 година
30 Питания