Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 24.02.2022г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчета за извършената работа от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2021 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и дейността на дейност „Общинска собственост“ да 2021г.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на „Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022г.“
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Веселина Петрова Кирова за прекратяване на съсобственост между нея и другата наследничка на Петър Атанасов Стоянов и Община Камен
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Валентин Радков Николов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Желязка Бинева Владова за прекратяване на съсобственост между нея и другия наследник на Биню Гочев Узунов и Община Камено
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Веселин Тодоров Пенов за прекратяване на съсобственост между него и Сашка Павлова Пенова и Община Камено
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Тодор Кръстев Йорданов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Данаил Николов Андреев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ХІV-9, в квартал 3, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на управление върху обособени части от недвижими имоти-частна общинска собственост за срок от 10/десет/ години
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на недвижими имоти или обособени части от тях-публична общинска собственост за срок от 10/десет/ години
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-частна общинска собственост
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 80916.50.49 по КККР на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас за разполагане на телекомуникационно оборудване
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ ХІІ-802/двадесет римско-осемстотин и две/, в квартал 50/петдесет/ по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас на собственик на законно построена сграда
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Промяна НТП от “Пасище“ в „За друг вид застрояване“ на ПИ с идентификатор 35883.105.714, с площ 16 187 кв.м., по КККР на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на ПИ с идентификатор 52279.10.380, с площ 50 533 кв.м., по КККР на с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1.Даване на съгласие за разделяне на ПИ с идентификатор 40381.12.13, по КККР на с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас, с НТП „Пасище“. 2.Даване на съгласие проектен ПИ с идентификатор 40381.12.13 по КККР на с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас да се включи в разпределението на Годишния план за паша за стопанската 2022/2023 година
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1.Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2022/2023 година. 2.Приемане на решение за определяне на пазарните оценки за предоставяне под наем на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, по землища на територията на Община Камено
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предаване на инвестиции, финансирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас, за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. за стопанисване, поддържане и експлоатация за срока на договора подписан между Асоциацията по ВиК и „ВиК“ ЕАД гр.Бургас
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване/ ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.76.34 по КККР на с.Черни връх, местност „Кантона“
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване/ ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 12245.19.1 по КККР на с.Вратица, местност „Дьолника“
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 80916.501.465 по КККР на с.Черни връх
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.107.188 и ПИ с идентификатор 35883.107.189 по КККР на землището на гр.Камено и Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп до новообразуваните имоти
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Съгласие за извършване на процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на неурбанизираната територия в землището на с.Винарско, общ.Камено
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Участие на Община Камено, чрез представяне на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено 2014 – 2020 г., финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено“
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Вземане на решение за обезщетяване на Николай Любенов Николов посредством предоставяне в собственост на недвимим имот-частна общинска собсвеност, находящ се в с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Съгласие за обособяване на мемориално място и преместване на паметна плоча в чест на героите, загинали за освобождението на с.Камено от турско робство 

Паметна плоча

29 Питания