Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 31.03.2022г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено за 2021 г.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено за 2021г.
3 Докладна записка от Иван Димитров
Общ.съветник и Председател на ИК
Отчет на Инициативен комитет „Милосърдни за Община Камено“ за 2021 година
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчет за събираемостта на местните данъци и такси през 2021 година
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2021г. към 31.12.2021г., Капиталова програма към 31.12.2021г., извънбюджетни сметки и фондове на Община Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на 2/два/ броя недвижими имоти-петна за разполагане на преместваеми обекти в ПИ №2157, по кадастрален план на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на лекарски кабинети-публична общинска собственост, в Здравните служби в с.Трояново и с.Винарско
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху обособени части от недвижими имоти-частна общинска собственост, за срок от 10/десет/ години
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Определяне на представител на Община Камено в Асоциацията по ВиК-Бургас

 

10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изработване на Подробен устройствен план за рекултивация на съществуващо сметище в ПИ с идентификатор 35883.4.133 по КККР на землище на гр.Камено, община Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на кв.8 по плана на с.Полски извор, община Камено
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 63478.41.75 по КККР на с.Русокастро, местност „Голям къмък/Рускин
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.76.36 по КККР на с.Черни връх, местност „Дебелата кория“
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Осигуряване на дофинансирането на паралелките под минимума за учебната 2021/2022г. на база данните по НЕИСПУО към 01.01.2022г
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на Културен календар на Община Камено за 2022г
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на субсидия на църковно настоятелство при храм „Св.Георги“ гр.Камено за 2022г.
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на общинската субсидия за читалище „Просвета“ гр.Камено, читалище „Просвета“ с.Черни връх, читалище „Пробуда“ с.Константиново и читалище „Съзнание 2009“ с.Русокастро за 2022 година
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на допълнителна субсидия на клубовете на пенсионера в с.Винарско, с.Полски извор, с.Константиново, с.Ливада и с.Русокастро за 2022 година
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на субсидия на спортни клубове от Община Камено за 2022 година
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за СБКО на работници и служители по трудови правоотношения в Община Камено за 2022 година
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за представително и работно облекло на служители по трудови и служебни правоотношения и за организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2022 година
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализиране на списъка за 2022 година на пътуващите служители на Община Камено, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на средства за финансово подпомагане на жители на община Камено с репродуктивни проблеми през 2022 година
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на представителните разходи на Кмета на Община Камено и Председателя на Общински съвет Камено за 2022 година
25 Докладна записка от Камен Тодоров
Общ.съветник
Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Камено и Кметовете на населени места в Община Камено
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на хранодена в детските градини в община Камено от 01.04.2022 г.
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на субсидия за 2022 г. за спортен клуб,,Респект"-гр.Камено
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Проект на Бюджет на Община Камено за 2022 година
29 Питания