Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 22.12.2022 г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 22.12.2022 г.

 

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
План за работата на Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на 2023 година.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Откриване на социална услуга местна дейност „Обществена трапезария на територията на Община Камено“ и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „Топъл обяд“.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Камено с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване числеността на персонала по ПМС 66/28.03.1996Г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в Община Камено за бюджетната 2023г.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на План-сметка за дейност 623-Чистота за 2023г.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на управление върху недвижими имоти-публична общинска собственост за срок от 10/десет/ години.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот-общинска собственост за срок от 10/десет/ години.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Издаване на разрешително за ползване на воден обект -язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 40381.6.182 /предходен номер 000037/ по КККР на с.Кръстина, община Камено.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на ПИ с идентификатор 73211.22.1, с площ 111 097 кв.м., по КККР на с.Трояново, община Камено, област Бургас.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на ПИ с идентификатор 40381.28.22, с площ 7 193 кв.м., по КККР на с.Кръстина, община Камено, област Бургас.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на ПИ с идентификатор 52279.10.420 /стар №502420/, с площ 342 кв.м., в землището на с.Константиново, община Камено, област Бургас.
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване отстъпено право на строеж на Трафопост тип МБТП 1х800 kVa, с размери 5,20м/2,60 м, със застроена площ 3,52 кв.м., в ПИ с идентификатор 80916.501.465 в земището на с. Черни връх, община Камено, целият с площ 387 кв.м. и сервитутна зона на МБТП – 87,72 кв.м. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Зaявление с искане за  разрешение за изработване на:
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.1.7, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.1.14, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.1.25, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.1.29, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.1.41, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.2.97, м-ст „КАЙРЯКА“ по КККР на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.3.84 и част от ПИ с идентификатор 11096.3.85, м-ст „ВЪЛЧАНОВ КОПАК“ по КККР на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.3.157, м-ст „ВЪЛЧАНОВ КОПАК“ по плана на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.5.3, м-ст „ТЪНКАТА КОРИЯ“ по КККР на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.5.31, м-ст „ТЪНКАТА КОРИЯ“ по КККР на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.5.58, м-ст „КОРИЯТА“ по КККР на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.6.76, м-ст „СКРИПКАТА“ по КККР на с.Винарско;
- проект за ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 11096.18.19, м-ст „ПОЖАРА“, по КККР на с.Винарско;
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план –план за застрояване /ПУП – ПЗ/ на ПИ с идентификатор 11096.1.207 и ПИ с идентификатор 11096.1.20 по КККР на землището на с.Винарско, местност „Кайряка“
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план –план за застрояване /ПУП – ПЗ/ на ПИ с идентификатор 12245.27.7 по КККР на землището на с.Вратица, местност „Дьолник“
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на част от ПИ с идентификатор 52279.10.380 по КККР на землището на с.Константиново, местност „Край село“ и Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп до новообразувания УПИ
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.10.380 по КККР на землището на с.Константиново, местност „Край село“ и Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп до новообразувания УПИ
19
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Камено за 2022 година, във връзка с обявяване за обект от първостепенно значение на обект Изграждане на площатка за оползотворяване на зелени отпадъци на тереторията на Община Камено
20 Питания.