Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 26.05.2022г.

 

 

 

 

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане на Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено , неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 година
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общински годишен план за младежта за 2022 година
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Камено за периода 2021-2028 година
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на представител на Община Камено в Асоциацията по ВиК-Бургас
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на представител на Община Камено за провеждане на годишно отчетно събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено в комисия за изработване на Областна аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на основна месечна заплата на кметовете на населени места в Община Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване вътрешнокомпенсирани промени в Бюджет 2022г., и представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2022 година
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване вътрешнокомпенсирани промени в Бюджет 2022г., и представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2022 година
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, чрез провеждане на публичен търг

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за отписване от актовите книги на ПИ с идентификатор 52279.503.8/стар №81/, в землището на с.Константиново, с площ 578 кв.м., в местност „Червената шума“, НТП „За земеделски труд и отдих“ /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, АОС №1853/03.01.2018г.
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на съсобственост между Община Камено и частни лица в УПИ ХVІІ-снс и УПИ ХVІІІ-442, в квартал 36, по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас, чрез доброволна делба
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Йордан Иванов Иванов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Атанас Петров Бараков за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Милена Вълканова Караиванова за прекратяване на съсобственост между нея и другата наследничка на Златка Иванова Караиванова, и Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Благовеска Иванова Илиева за прекратяване на съсобственост между нея,Светлин Петков Илиев, Лилия Светлинова Илиева и Христина Светлинова Илиева,  и Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Станка Стоянова Минева за прекратяване на съсобственост между нея и наследник на Стоянка Стоянова Жекова, и Община Камено
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Рилка Иванова Димитрова за прекратяване на съсобственост между нея и другата наследничка на Иван Петров Чипев, и Община Камено
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Ташко Петров Ташев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Калинка Христова Иванова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобрение на Проект за изменение на организацията на движение на тежко товарни МПС в участъка между с.Черни връх и с.Полски извор на общински път BGS 1053 /ІІ-79, Константиново-Бургас/ -Черни връх -Полски извор-/ІІІ-7907/, община Камено, област Бургас
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработване на проект на ПУП-ПП/парцеларен план/ за обект: „Нова кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20 kV на П/С Мандра до нов БКТП, разположен в ПИ с идент.80916.78.83, м.“Дебелата кория“ по КККР на с.Черни връх
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработване на проект на ПУП-ПП/парцеларен план/ за обект: „Нова кабелна линия 20 kV от нов СРС, вграден в оста на ВЛ 20 kV извод ВС Върли бряг 1 до нов БКТП, разположен в ПИ с идент.80916.76.34, м.“Кантона“ по КККР на с.Черни връх
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.503.135 по КККР на землището на с.Константиново, местност „Червената шума“
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.503.96 по КККР на землището на с.Константиново, местност „Червената шума“
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.503.15 по КККР на землището на с.Константиново, местност „Червената шума“
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.50.87 по КККР на землището на с.Черни връх, местност „Свети Георги“ и Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп до новообразуваните имоти
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за използване на натрупани средтсва по чл.64 от Закона за управление на отпадъците
30 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отмяна на Решение прието по т.16 от Протокол № 27/24.02.2022 г.
31 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за промяна на НТП на ПИ с идентификатор 35883.105.714, с площ 16 187 кв.м., в местност ,,Извън регулация" по КККР на гр.Камено, с трайно предназначение на територията-,,Земеделска", НТП,,Пасище"
32 Питания