Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 30.06.2022 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
План за работата на Общински съвет Камено за ІІ-то шестмесечие на 2022 година
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на План за интегрирано развитие на Община Камено за периода 2021-2027 година
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общински план за действие за периода 2022-2024 година, в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас/2021-2030/
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчет за изпълнение на плана за младежта за 2021г. на Община Камено
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продължаване престоя на 6 годишните деца от подготвителните групи в ДГ през летния период
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение за закриване на изнесената група на детска градина с.Кръстина в село Винарско, община Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на допълнителна общинска субсидия за читалище „Просвета“ гр.Камено за 2022 година
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на финансова помощ за нуждите на РД ПБЗН-Бургас
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване вътрешнокомпенсирани промени в Бюджет 2022г., и представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2022 година
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне за ползване под наем на помещения, находящи се в с.Винарско и с.Полски извор, без публичен търг или публично оповестен конкурс
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под наем на общински недвижим имот на Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иван Станков Танев за учредяване право на ползване на имот-публична общинска собственост за създаване и отглеждане на пчелни семейства, за срок от 10/десет/ години
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от ПИ №14, в ЗЗП, местност „Юртлука“, по плана на с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Славчо Атанасов Иванов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Александър Драганов Хараламбов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Александър Драганов Хараламбов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за обявяване от частна в публична общинска собственост на ПИ с идентификатор 52279.25.87 /стар №000068/, с площ 20 421 кв.м., в землището на с.Константиново, община Камено
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за промяна на НТП от „Пасище“ в „друга земеделска територия“ на ПИ с идентификатор 52279.10.420 /стар №502420/, с площ 342 кв.м., в землището на с.Константиново-АПОС 3247/14.06.2022год. и изваждането му от специализираният слой „Постоянно затревени площи“. 2.Даване на съгласие да бъде включен в специализираният слой „Постоянно затревени площи“ ПИ с идентификатор 52279.26.30 /стар № 000053/, с площ 447 кв.м, по КККР на с.Константиново, с НТП „Пасище“, АПОС № 2141 от 05.05.2020 год.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на Решение на Общински съвет Камено, прието по т.6 от Протокол №24/18.11.2021г. за учредяване на вещни права и сервитути върху имоти-общинска собственост в полза на „БИО ПИ ДИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 206378681
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.10.443 по КККР на землището на с.Черни връх, местност „Край село“ и Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп до новообразуваните УПИ
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.104.6 по КККР на землището на гр.Камено, местност „Извън регулация“ и Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Решение на Общински съвет за откриване на административно  производство за изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация на ПИ 73388.52.41, 73388.52.37 и 73388.74.9
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Решение на Общински съвет за откриване на административно  производство за изработване на проект на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I, УПИ III в масив 57 и на част от поземлен имот с идентификатор 35883.57.9, по кадастрална карта на гр. Камено.
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Решение на Общински съвет за съгласуване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 35883.105.714 по кадастрална карта на гр. Камено.
27 Докладна записка от инж.Петър Джумерски
Управител на „Камено-газ“ ЕООД
Отчет за дейността на „КАМЕНО-ГАЗ“ ЕООД за 2021 год.