Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 26.09.2022 г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 26.09.2022 г.

 

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Предложение от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Приемане на декларация относно недопускане „Изграждане на парк за кремация и урнополагане в град Камено“
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода м.Януари 2022г. – м.Юни 2022г.
3 Докладна записка от Добринка Тодорова
Кмет на с.Кръстина, общ. Камено

 
Отчет за дейността на Кметство с.Кръстина, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред , чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Кметството за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г.
4 Докладна записка от Георги Ганчев
Кмет на с.Русокастро,общ. Камено


 
Отчет за дейността на Кметство с.Русокастро, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред , чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Кметството за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г.
5  Докладна записка от Тодор Щерев
Кмет на с.Черни връх, общ. Камено

 
Отчет за дейността на Кметство с.Черни връх, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред , чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Кметството за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г.
6 Докладна записка от Стайко Манев
Кмет на с.Винарско,общ. Камено
Отчет за дейността на Кметство с.Винарско, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред , чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Кметството за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2022г. към 30 юни 2022г., капиталова програма към 30 юни 2022г., извънбюджетни сметки и фондове към 30 юни 2022г. на Община Камено.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване вътрешнокомпенсирани промени в Бюджет 2022г. и представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2022 година.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отмяна на Решение по т.4 от Протокол №33/28.07.2022г. за предоставяне на финансова помощ за субсидиране на пътническия транспорт в община Камено.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Подпомагане на Община Карлово и пострадалите села от наводнението на 22.08.2022г.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поемане пътните разходи и средства за процедури на деца със специални образователни потребности.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на недвижим имот-петно за разполагане на преместваем обект, находящо се в кв.107, по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас.
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на недвижим имот-петно за разполагане на преместваем обект, находящо се в ПИ с идентификатор 52279.501.328, по КККР на с.Константиново,общ.Камено, обл.Бургас.
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на помещение -публична общинска собственост, в сградата на Поликлиниката в гр.Камено, общ.камено, обл.бургас.
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за  започване на процедура по промяна на НТП на ПИ с идентификатор 73211.22.1, с площ 111 097 кв.м., по КККР на с. Трояново и ПИ с идентификатор 73211.26.5, с площ 95 835 кв.м., по КККР на с. Трояново с трайно предназначение на територията – „Земеделска“, НТП  „Пасище“.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за  започване на процедура по промяна на НТП на ПИ с идентификатор 40381.28.22, с площ 7 193 кв.м., по КККР на с. Кръстина, с трайно предназначение на територията – „Земеделска“, НТП  „Пасище“.
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1. Даване на съгласие за промяна на НТП от „Водоем“ в „друг вид воден обект – напоителен изравнител“ на ПИ с идентификатор 80916.55.31 по КККР на с. Черни връх              
2. Даване на съгласие за започване на процедура по извеждане от експлоатация и ликвидация на ПИ с идентификатор 80916.55.31 по КККР на с. Черни връх.

             
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Докладна записка относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне собствеността на държавата на ПИ с идентификатор 11096.28.14 по КККР на с. Винарско, с НТП – „Язовир“
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие за осигуряване на транспортен достъп УПИ V654, кв. 63 по регулационния план на гр. Камено, с административен адрес ул. „Освобождение“ № 111.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Откриване на административно производство по изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на УПИ VІІ и УПИ VІІІ, кв.108 по плана на гр.Камено.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за  процедиране и одобряване на ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: „Нов уличен водопровод ПЕВП ф90 от водопроводната мрежа на урбанизираната територия на с.Тръстиково до ПИ  с идентификатор 73388.71.47 по КККР на с.Тръстиково.
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за  процедиране и одобряване на ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: „Нова кабелна линия 20кV от съществуващ СРС №103 от извод СН „Черни връх“, п/ст „Мандра“, разположен в ПИ  с идент. 73388.71.48 по КККР на с.Тръстиково до нов БКТП в ПИ с идент. 73388.71.47 по КККР на с.Тръстиково
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Издаване на разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 63478.41.36, м. „Рускин камък“ по КККР на землището на с.Русокастро, община Камено.
24
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на община Камено пред Държавен Фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция по обявена Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Русокастро, с. Ливада и с. Желязово", община Камено
25
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на община Камено пред Държавен Фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция по обявена Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Русокастро, с. Ливада и с. Желязово", община Камено
26
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на община Камено пред Държавен Фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция по обявена Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 - Пътища "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение „Рехабилитация на Общински път BGS 1051 Русокастро - Ливада - Тръстиково - Константиново", подобект " Участък от км 9+000 до км 11+830 / Тръстиково - Константиново/ .
27
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на община Камено пред Държавен Фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция по обявена Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проектно предложение „Рехабилитация на Общински път BGS 1051 Русокастро - Ливада - Тръстиково - Константиново", подобект „Участък от км 9+000 до км 11+830 /Тръстиково - Константиново/.
28
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на община Камено пред Държавен Фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция по обявена Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
29
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на община Камено пред Държавен Фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция по обявена Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавежданена общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
30
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план за УПИ I, в кв. 2, с площ 7 750 кв.м., отреден „за изолационна зеленина", УПИ II, в кв. 9, с площ 3 400 кв.м., отреден  „за изолационна зеленина" и УПИ I, в кв. 9, с площ 1 410 кв.м., отреден „За услуги" по плана на с. Свобода, община Камено и даване на съгласие за промяна предназначението на УПИ I, в кв. 2 и УПУ II, в кв. 9 и обявяването им за частна общинска собственост.
31
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за „Изграждане на кръгово обръщало за автобуси и автобусни спирки в части от ПИ 52279.17.53, ПИ 52279.10.399, ПИ 52279.14.72 и ПИ 52279.14.73 по КККР на с. Константиново".
32 Питания