Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 27.10.2022 г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 27.10.2022 г.

 

 

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено в комисия за изработване на Национална здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализиране на списъка за 2022 година на пътуващите служители на Община Камено, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на субсидия за 2022г. за футболен клуб „Русокастро-Златна крепост“ -с.Русокастро.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне допълнителна субсидия за издръжка на клубовете на пенсионера гр.Камено за 2022 година.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване вътрешнокомпенсирани промени в Бюджет 2022г. и представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2022 година.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване вътрешнокомпенсирани промени в Бюджет 2022г. и представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2022 година.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализация на Бюджет 2022 г.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти-петна за разполагане на кафе-автомати, находящи се в сградите на Общинска администрация и Поликлиниката гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, сградата на бившата Детска градина в с.Винарско.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от „ОЛИК.РУ“ ЕООД за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имоти, частна общинска собственост, както следва:
- ПИ с идентификатор 63478.82.26, с площ 55 965 кв.м., в местността „До село“ по КККР на с. Русокастро, община Камено, трайно предназначение на територията „земеделска“, НТП „овощна градина“(стар № 082026), АЧОС № 2368/09.09.2020 год.
-  ПИ с идентификатор 63478.82.81, с площ 39 323 кв.м., в местността „До село“ по КККР на с. Русокастро, община Камено, трайно предназначение на територията „земеделска“, НТП „овощна градина“(стар № 082081), АЧОС № 2367/09.09.2020 год.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на ПИ с идентификатор 43623.28.13, с площ 108 355 кв.м., в местността „Среден връх“ по КККР на с. Ливада, община Камено, трайно предназначение на територията „земеделска“, НТП „овощна градина“(стар № 028013), АЧОС № 3183/10.02.2022 год. 
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на ПИ с идентификатор 57337.110.9, с площ 27 046 кв.м,  по КККР на с. Полски извор, община Камено, трайно предназначение на територията „земеделска“, НТП „овощна градина“(стар № 000207), АЧОС № 3191/10.02.2022 год.
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1. Даване на съгласие за промяна на НТП от „Язовир“ в друг вид воден обект  „ Водоем“ на ПИ с идентификатор 57337.30.45 по КККР на с. Полски извор.
2. Даване на съгласие за започване на процедура по извеждане от експлоатация и ликвидация на ПИ с идентификатор 57337.30.45 по КККР на с. Полски извор.
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Зaявление с искане за  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за  застрояване /ПУП – ПЗ/ на ПИ с идентификатори 52279.503.23 по КККР на землището на с.Константиново , местност „Червената шума“.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП на проект за ПУП-ПП за пътна връзка на път III-539 „Средец-Дюлево-Русокастро-Трояново-Айтос-Карнобат-Бургас“, при км 31+166 дясно за захранване на ПИ с идентификатор 12245.19.1, м.“Дьолника“ по КККР на с.Вратица.
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП на проект за ПУП-ПП за пътна връзка на път III-539 „Средец-Дюлево-Русокастро-Трояново-Айтос-Карнобат-Бургас“, при км 31+210 ляво за захранване на ПИ с идентификатор 12245.18.23 и ПИ с идентификатор 12245.18.24, м.“Каята“ по КККР на с.Вратица.
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП на проект за ПУП-ПП за пътна връзка на път II-79 „Средец - Бургас“, при км 80+200 ляво за захранване на ПИ с идентификатор 80916.56.19 и ПИ с идентификатор 80916.56.20, м.“Кабата“ по КККР на с.Черни връх.
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за предоставяне на недвижим имоти - селскостопански, горски, ведомствени пътища и напоителни канали, попадащи в блокове за земеделско ползване, в землищата на Община Камено.
20 Питания