Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 24.11.2022 г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 24.11.2022 г.

 

 

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено в Асоциация ВиК -Бургас.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване вътрешнокомпенсирани промени в Бюджет 2022г. и представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2022 година.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на Решение по точка 19 от дневния ред, обективирано в Протокол №27, проведено на 24.02.2022г. за определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално и общо ползване за стопанската 2022/2023 година.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за започване на процедура по промяна на НТП на ПИ с идентификатор 73211.37.2, с площ 1 544 кв.м., по КККР на с.Трояново, с трайно предназначение на територията-„Земеделска“, НТП „Пасище“.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за  започване на процедура по промяна на НТП на ПИ с идентификатор 73211.107.6, с площ 103 507 кв.м., по КККР на с. Трояново, с трайно предназначение на територията – „Земеделска“, НТП  „изоставена орна земя“.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за  започване на процедура по промяна на НТП на ПИ с идентификатор 57337.11.110, с площ 2 009 кв.м., по КККР на с. Полски извор;  ПИ с идентификатор 57337.110.26, с площ 27 354 кв.м., по КККР на с. Полски извор и ПИ с идентификатор 73388.30.31, с площ 9 492 кв.м. по КККР на с. Тръстиково, с трайно предназначение на територията – „Земеделска“, НТП  „Пасище“.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Димитър Димитров Попов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Донка Нанева Катранджиева за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, чрез провеждане на публичен търг.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас, чрез провеждане на публичен търг.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за  разрешаване изработване на проект на ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: „Нова кабелна линия 20 кV от нов БКТП, разположен в ПИ с идент.35883.57.14 по КККР на гр.Камено до нов ЖРС стълб 8А от ВЛ 20кV “ГУС“.
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за  разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Нова кабелна линия 20кV от ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатор 12245.17.8, м.“Кюпек дере“ по КККР на с.Вратица, от ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатори 12245.18.23 и 12245.18.24, м.“Каята“ по КККР на с.Вратица, от ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатор 12245.20.16, м.“Чардак тарла“ по КККР на с.Вратица, от ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатори 12245.14.1, 12245.14.3 и 12245.14.48, м.“Шумната могила“ по КККР на с.Вратица и от ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатор 12245.15.11, м.“Браницата“ по КККР на с.Вратица до нова главна повишаваща станция 20/110kV, разположена в ПИ с идентификатор 12245.18.24, м.“Каята“ по КККР на с.Вратица, община Камено. 
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ за нова улица, като продължение на уличната регулация на населеното място от съществуваща о.т.133 с цел осигуряване на достъп до ПИ с идент. 80916.10.5 по КККР на с.Черни връх.
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Съгласуване на проект за подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ на ПИ 73388.52.41, 73388.52.37 и 73388.74.9 по КККР на с.Тръстиково, Община Камено.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие и издаване на разрешение за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ с идент. 73388.135.11, ПИ с идент. 73388.135.21, ПИ с идент. 73388135.23 и част от ПИ с идент. 73388.135.24 по КККР на с.Тръстиково.
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.10.86 по КККР на землището на с.Черни връх , местност „Край село“. 
18
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване вътрешнокомпенсирани промени в Бюджет 2022г. и представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2022 година.
19
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение и допълнение за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено.
20 Питания