Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 29.06.2023 г.

 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 29.06.2023 г.

 

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Определяне на нов представител на община Камено в Сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО-БУРГАС“.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализация на списъка за 2023 година на пътуващите служители на Община Камено, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на субсидия на Църковното настоятелство при храм „Св. Георги“ гр. Камено.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Закупуване и монтиране на пожаро-известяващи датчици на самотно живеещи трудно подвижни хора в община Камено.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Възстановяване на ДДС по административен договор № BG06RDNP001-7.001-0149-C01 от 04.11.2021 г. и анекс към договор № BG06RDNP001-7.001-0149-C02 от 07.02.2023 г. с Бенефициент Община Камено по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ №
BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, с наименование „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кондолов“, гр. Камено в участъка от О.Т. 156 (кръстовище с път III 5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено - Братово) до О.Т. 116 (кръстовище с ул. Освобождение, общ. Камено) и участъка от О.Т. 146 (кръстовище с ул. Оборище гр. Камено) до кръстовище с ул. Освобождение, гр. Камено”.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Допълнение на Решение, прието по т. 22 от Протокол № 42/25.05.2023 год. за одобряване на план – схеми за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, на територията на община Камено, съгласно приложена скица/схема за разполагане от главния архитект на община Камено.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на недвижими имоти – петна за разполагане на кафе автомати, находящи се на територията на гр. Камено и с. Вратица, общ. Камено, обл. Бургас.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на вендинг машина за мляко /млекомат/, находящо се в между о.т. 63 и о.т. 62 по регулационния план на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, (ул. „Освобождение“)
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, находящо се в между о.т. 111 и о.т. 112 по регулационния план на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, (ул. „Георги Димитров“)
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, находящо се в УПИ I, кв. 50, по плана на с. Полски извор, общ. Камено, обл. Бургас.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот – публична общинска собственост.
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Стефка Иванова Божкова-Генчева управител на фирма „СЛЪНЧЕВ ДАР 15“ ЕООД с ЕИК: 203574778 за учредяване право на ползване на имот – публична общинска собственост за създаване и отглеждане на пчелни семейства, за срок от 10 /десет/ години. 
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на ½ идеални части от масивна сграда на един и два етажа, находяща се в УПИ I, в квартал 74, по плана на с. Ливада, общ. Камено, обл. Бургас в съсобственост.
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Камелия Динева Стойчева за прекратяване на съсобственост между нея другата наследничка на Диню Димитров Стойчев, и Община Камено.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Есенгюл Хасан Алиосман за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено.
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ XVII-773,774 (седемнадесет римско-седемстотин седемдесет и три, седемстотин седемдесет и четири), в квартал 58 (петдесет и осем), по плана на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, на собственик на законно построена сграда.
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, общ. Камено, обл.Бургас чрез провеждане на търг.
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за издаване на разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.104.124 по КККР на гр.Камено, м.“Извън регулация“, Община Камено.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за  разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Нова кабелна линия 20кV от съществуващ СРС №32/2/18, извод СН „Камено“ до нов БКТП в УПИ III593, представляващ ПИ с идентификатор 35883.510.2 по КККР на гр.Камено на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД.
21 Питания