Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 30.03.2023 г.

 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 30.03.2023 г.

 

 

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Иван Димитров
Общ.съветник и Председател на ИК
Отчет на Инициативен комитет „Милосърдни за Община Камено“ за 2022 г.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Приемане отчета за извършената работа от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2022г.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за събираемостта на местните данъци и такси през 2022г.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на община Камено за 2022 г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Камено за периода 2021-2028 г.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Камено за периода 2013-2028 г.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общински годишен план за младежта за 2023 г.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на „Правилник за устройството и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в Община Камено“.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „УБАЛ-Бургас“ АД  гр.Бургас.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на хранодена в детските градини в община Камено от 01.04.2023 г.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на решение за разпределение на преходния остатък към 31.12.2022г. на отпуснатите целево средства за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID -19.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прехвърляне на автомобили ,собственост на Община Камено на ДВЛУИ-Русокастро.
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на актуализация на представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2023 година.
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на управление върху недвижими имоти-публична общинска собственост, за срок от 10/десет/ години.
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-публична общинска собственост.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на общински имот-петно за разполагане на преместваем обект с площ 77.00/седемдесет и седем/ кв.м.ид.ч., разположено в ПИ 80916.501.596 по регулационния план на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на общински имот-петно за разполагане на преместваем обект с площ 10.00/десет/ кв.м.ид.ч., разположено в ПИ 80916.501.596 по регулационния план на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на общински имот-петно за разполагане на автомат за кафе с площ 1/един/ кв.м.ид.ч., разположен в уличното пространство между  о.т.36 и о.т.61 по регулационния план на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ ІХ /девет римско/, в квартал 18/осемнадесет/, по плана на с.Свобода, общ.Камено, обл.Бургас на собственик на законно построена сграда.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на Решение по точка 24 от дневния ред, обективирано в Протокол №39, проведено на 23.02.2023г. за определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024 година.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поправка на Решение по т.13 от Протокол №37/22.12.2022г. за учредяване отстъпено право на строеж на Трафопост тип МБТП 1х800 кVа, с размери 5,20м/2,60м, със застроена площ 13,52 кв.м., в ПИ с идентификатор 80916.501.465 в землището на с.Черни връх, община Камено, целият с площ 387 кв.м. и сервитутна зона на МБТП- 87,72 кв.м. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на план-схеми за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, на територията на община Камено, съгласно приложени скици/схеми за разполагане от главния архитект на община Камено.
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за изработване на проекти за ПУП-ПРЗ за разширение на гробищен парк на гр.Камено и ПУП-ПУР на нови улици, развити южно от о.т.214 и о.т.215 от осовата мрежа на гр.Камено.
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Съгласуване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ І, кв.8 по плана на с.Полски извор, Община Камено.
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за издаване на разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 809.10.46 по КККР на с.Черни връх, местност „При село“.
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за регулация  и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.10.441 по КККР на землището на с.Черни връх, местност „Край село“ и Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп.
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.10.322 по КККР на землището на с.Черни връх, местност „Край село“.
28

Докладна записка от Румяна Атанасова Сотирова

Общински съветник

Отпускане на временен безлихвен заем на Местна инициативна група ,,Камено-Бургас" , ЕИК 177126450
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобрение на Споразумение за партньорство при реализиране на проект за депозитна система за рециклируеми отпадъци в Община Камено ,,Една точка за нулеви отпадъци - Местните общности в подкрепа на кръговата икономика"
30 Питания  

 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 30.03.2023 г.

 

 

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Иван Димитров
Общ.съветник и Председател на ИК
Отчет на Инициативен комитет „Милосърдни за Община Камено“ за 2022 г.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
 Приемане отчета за извършената работа от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2022г.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за събираемостта на местните данъци и такси през 2022г.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на община Камено за 2022 г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Камено за периода 2021-2028 г.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Камено за периода 2013-2028 г.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общински годишен план за младежта за 2023 г.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на „Правилник за устройството и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в Община Камено“.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „УБАЛ-Бургас“ АД  гр.Бургас.
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на хранодена в детските градини в община Камено от 01.04.2023 г.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на решение за разпределение на преходния остатък към 31.12.2022г. на отпуснатите целево средства за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID -19.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прехвърляне на автомобили ,собственост на Община Камено на ДВЛУИ-Русокастро.
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на актуализация на представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2023 година.
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на управление върху недвижими имоти-публична общинска собственост, за срок от 10/десет/ години.
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-публична общинска собственост.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на общински имот-петно за разполагане на преместваем обект с площ 77.00/седемдесет и седем/ кв.м.ид.ч., разположено в ПИ 80916.501.596 по регулационния план на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на общински имот-петно за разполагане на преместваем обект с площ 10.00/десет/ кв.м.ид.ч., разположено в ПИ 80916.501.596 по регулационния план на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на общински имот-петно за разполагане на автомат за кафе с площ 1/един/ кв.м.ид.ч., разположен в уличното пространство между  о.т.36 и о.т.61 по регулационния план на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ ІХ /девет римско/, в квартал 18/осемнадесет/, по плана на с.Свобода, общ.Камено, обл.Бургас на собственик на законно построена сграда.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на Решение по точка 24 от дневния ред, обективирано в Протокол №39, проведено на 23.02.2023г. за определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024 година.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поправка на Решение по т.13 от Протокол №37/22.12.2022г. за учредяване отстъпено право на строеж на Трафопост тип МБТП 1х800 кVа, с размери 5,20м/2,60м, със застроена площ 13,52 кв.м., в ПИ с идентификатор 80916.501.465 в землището на с.Черни връх, община Камено, целият с площ 387 кв.м. и сервитутна зона на МБТП- 87,72 кв.м. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на план-схеми за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, на територията на община Камено, съгласно приложени скици/схеми за разполагане от главния архитект на община Камено.
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за изработване на проекти за ПУП-ПРЗ за разширение на гробищен парк на гр.Камено и ПУП-ПУР на нови улици, развити южно от о.т.214 и о.т.215 от осовата мрежа на гр.Камено.
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Съгласуване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ І, кв.8 по плана на с.Полски извор, Община Камено.
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за издаване на разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 809.10.46 по КККР на с.Черни връх, местност „При село“.
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за регулация  и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.10.441 по КККР на землището на с.Черни връх, местност „Край село“ и Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова улица за достъп.
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.10.322 по КККР на землището на с.Черни връх, местност „Край село“.
28

Докладна записка от Румяна Атанасова Сотирова

Общински съветник

Отпускане на временен безлихвен заем на Местна инициативна група ,,Камено-Бургас" , ЕИК 177126450
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобрение на Споразумение за партньорство при реализиране на проект за депозитна система за рециклируеми отпадъци в Община Камено ,,Една точка за нулеви отпадъци - Местните общности в подкрепа на кръговата икономика"
30 Питания