Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Заповеди - Общинска Собственост

 

 

 

 

Заповеди на основание чл.37в,ал.4 от ЗСПЗЗ


Заповеди съгласно чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ


Заповед № РД-09-834/16.10.2023г., относно полски пътища с. Тръстиково


Заповед № РД-09-833/16.10.2023г., относно полски пътища с. Ливада


Заповед № РД-09-832/16.10.2023г., относно полски пътища с. Русокастро


Заповед № РД-09-831/16.10.2023г., относно полски пътища с. Трояново


Заповед № РД-09-830/16.10.2023г., относно полски пътища гр. Камено


Заповед № РД-09-829/16.10.2023г., относно полски пътища с. Полски извор


Заповед № РД-09-828/16.10.2023г., относно полски пътища с. Кръстина


Заповед № РД-09-827/16.10.2023г., относно полски пътища с. Константиново


Заповед № РД-09-826/16.10.2023г., относно полски пътища с. Желязово


Заповед № РД-09-825/16.10.2023г., относно полски пътища с. Вратица


Заповед № РД-09-824/16.10.2023г., относно полски пътища с. Черни връх


Заповед № РД-09-823/16.10.2023г., относно полски пътища с. Винарско


Заповед № РД-09-778/04.10.2023г. гр. Камено, относно прекратяване на Договор № 2736 от 30.06.2023 год. вписан в СВ – Бургас с рег. № 10792, за стопанската 2023/2024 год.


Заповед № РД-09-714/14.09.2023г. гр. Камено, относно прекратяване на процедура по прекратяване на съсобственост


Заповед № РД-09-610/14.08.2023г. гр. Камено относно сключване на договор за право на ползване за 10 /десет/ стопански години със „СЛЪНЧЕВ ДАР 15“ ЕООД


Заповед № РД-09-530/21.07.2023г. за отменяне на Заповед № РД-09-362/06.06.2023 год. на Кмета на Община Камено, за прекратяването на съсобственост между Община Камено и Господин Димитров Михалев, чрез продажба частта на общината


Заповед № РД-09-502/12.07.2023г. отностно сключване на договор за право на ползване за 10 /десет/ стопански години за ПИ с идентификатор 63478.39.33 /номер на предходен план – ПИ № 039033 по КВС/, по КККР на с. Русокастро, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед № РД-09- 366/06.06. 2023 г. отностно прекратяване действието на правото на отстъпено право на строеж, съгласно Договор от 01.12.0995 год. за парцел II, кв. 1 по действащия план на с. Константиново, Община Камено, област Бургас, ПИ с идентификатор 52279.501.5 по КККР на с. Константиново, с площ 909 кв.м.


Заповед № РД-09-291/10.05.2023г. гр. Камено отностно процедура по прекратяване на съсобственост, чрез продажба на земя – частна общинска собственост.