Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 27.04.2023 г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 27.04.2023 г.

 

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчет за 2022 г. за изпълнение плана за действие на Община Камено за периода 2022-2024 година в изпълнение на Областната стратегии за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас /2021-2030/
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2022г. към 31.12.2022г., Капиталова  програма към 31.12.2022г., извънбюджетни сметки и фондове на ОБЩИНА КАМЕНО.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 година.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Камено.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на допълнителна общинската субсидия за читалище „Просвета-1927” гр. Камено за 2023 година.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на средства на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „За чист въздух“ – гр. Камено.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на актуализация на представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2023 година.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Авансово плащане по административен договор № МДР-ИП-01-126 от 23.09.2022 г. с Бенефициент Община Камено по Програма за морско дело и ребарство 2014 – 2020 г., по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, с наименование „Местните общности в подкрепа на културния туризъм „Пурпурната крепост на Югоизтока”
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост, представлеващ Здравна служба, в с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Господин Димитров Михалев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, находяща се в гр. Камено, на втори етаж в сградата на Читалище „Просвета-1927“, на ПП „Възраждане“ .
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижим имот - езеро в Община Камено чрез предоставянето му под наем.
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижим имот - езеро в Община Камено чрез предоставянето му под наем.
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир в Община Камено чрез предоставянето му под наем.
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир в Община Камено чрез предоставянето му под наем.
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за  започване на процедура по промяна на НТП на ПИ с идентификатор 52279.28.5; ПИ с идентификатор 52279.28.4; ПИ с идентификатор 52279.28.3; ПИ с идентификатор 52279.28.7; ПИ с идентификатор 52279.28.9; ПИ с идентификатор 52279.28.23; ПИ с идентификатор 52279.28.24; ПИ с идентификатор 52279.28.12; ПИ с идентификатор 52279.27.6,  по КККР на с. Константиново, с трайно предназначение на територията – „Земеделска“, НТП  „изоставена орна земя“ и „нива“.
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за издаване на разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.25.20 по КККР на с.Черни връх, местност „Юртлука“.
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за издаване на разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.10.344 по КККР на с.Черни връх, местност „Край село“.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за издаване на разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 52279.10.19 по КККР на с.Константиново, местност „Край село“.
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Съгласуване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на УПИ I и УПИ II, кв.57 и изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ за улица от о.т.168 до о.т.168а по плана за регулация на с.Винарско, Община Камено.
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за  разрешаване изработване на проект на ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: „Трасе на ВЕП 110кV за присъединяване на ФЕЦ в землището на с.Вратица, от нова ППС, към ново поле 110кV от ОРУ 110кV на п/ст „Камено““. 
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за издаване на разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.33.1 по КККР на гр. Камено, местност "До село"
24 Питания