Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Списък на кодовете за плащане на сметки

 

ОБЩИНА КАМЕНО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC /код/   BPBIBGSF
IBAN    BG46BPBI793784KA226298
Код Вид плащане Наименование
44 80 01 Такси за технически услуги
44 80 07 Такси за административни услуги
44 80 08 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44 80 90 Други общински такси