Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публични регистри

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ към 31.12.2021 г.


РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ към 03.09.2019 г.

(Регистърът е изготвен на основание чл.41, ал.4 от ЗОС, включва разпоредителни сделки, сключени след влизане в сила на ЗИД на ЗОС-ДВ бр.54//2008г. и ще се актуализира ежемесечно от служители в отдел ,,УС”)

 


Главен регистър на актовете за публична общинска собственост

 


Главен регистър на актовете за частна общинска собственост