Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публични регистри

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ към 16.01.2023 г.

 

(Регистърът е изготвен на основание чл.41, ал.4 от ЗОС, включва разпоредителни сделки, сключени след влизане в сила на ЗИД на ЗОС-ДВ бр.54//2008г. и ще се актуализира ежемесечно от служители в отдел ,,УС”)


 

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

 

 

Главен регистър на актовете за публична общинска собственост

 


Главен регистър на актовете за частна общинска собственост