Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Проекто Наредби

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 19.02.2024 г.

 

Справка По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

публикувано на 20.03.2024 г.


Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Камено

 

Мотиви към Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Камено

 

Предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Камено

публикувано на 13.02.2024 г.

 

Справка По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Камено

публикувано на 14.03.2024 г.


Проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община Камено

 

Мотиви към  проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Проект на Докладна записка

публикувано на 23.01.2024 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 04.01.2024 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Мотиви към проекта за приемане  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 21.06.2023 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

публикувано на 27.07.2023 г.


Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 28.11.2022 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 21.10.2022 г.


Проект на Наредба определя условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на територията община Камено

 

Мотиви към Наредба определя условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на територията община Камено

 

Проект на докладна записка към Наредба определя условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на територията община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 17.12.2021 г.


Проект на изменение на Наредба за определянето на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Мотиви към приемане на изменение на Наредба за определянето на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

публикувано на 01.12.2021 г.


Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Мотиви към Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Проект на докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

публикувано на 05.11.2021 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

публикувано на 07.12.2021 г.


 


Проект на Наредба за определя обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни в населените места и селищните образувания на територията на община Камено

Приложение № 1 към Проект на Наредба за определя обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни в населените места и селищните образувания на територията на община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за определя обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни в населените места и селищните образувания на територията на община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 14.10.2021 г.


Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Справка относно постъпилите предложения по проекта за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Камено

 

публикувано на 30.08.2021 г.

Проект на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали на територията на община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали на територията на община Камено

 

Формуляр за ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

Проект на докладна записка относно приемане на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали на територията на община Камено

 

публикувано на 29.07.2021 г.


Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Община Камено

 

Формуляр за ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

публикувано на 14.06.2021 г.


Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Камено

 

Формуляр за ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Проект на докладна записка относно приемане на  Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Камено

 

публикувано на 09.03.2021 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

публикувано на 13.04.2021 г.


Проект на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Камено

 

Формуляр за ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Проект на докладна записка относно приемане на Наредба за за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Камено

 

публикувано на 12.02.2021 г.


Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Камено

 

Мотиви към  Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Камено

 

Формуляр за  ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 9.11.2020 г.


Проект на докладна относно Одобряване на План-сметка за дейност 623 – Чистота за 2021г.

 

публикувано на 4.11.2020 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

Мотиви към  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


Проект на докладна към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

публикувано на 19.10.2020 г.

 

Справка по чл.26 ал.5  от ЗНА 

публикувано на 19.11.2020 г.


Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Камено

 


Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Проект на докладна към Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Камено

 

публикувано на 7.10.2020 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

публикувано на 16.11.2020 г.

 


Проект  на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

 

Мотиви към Проект  на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

 

Формуляр за за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Справка по чл.26  ал.5 от ЗНА

публикувано на 25.09.2020 г.


Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Проект на докладна към Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено

публикувано на 22.04.2020 г.


Проект на Наредба за за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 24.02.2020 г.

 

Справка по чл.26  ал. 5 от ЗНА /публукивано на 25.03.2020 г./


Проект на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Проект на докладна към Проект на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Камено

публикувано на 19.02.2020 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА и докладна /публикувано на 03.04.2020 г.


Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 

Мотиви към Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 14.02.2020 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА/публикувано на 16.03.2020 г./


Проект на Наредба за за управление на отпадъците на територията на Община Камено

 

Мотиви към  проект на Наредба за за управление на отпадъците на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 14.02.2020 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА/публикувано на 16.03.2020 г./


Проект на Наредба за именение на наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Камено

 

Мотиви към  проект на Наредба за именение на наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Камено

 

Формуляр за  ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 13.02.2020 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА/публикувано на 16.03.2020 г.

 


Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на Община Камено

 

Мотиви към проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на Община Камено

 
 
Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
публикувано на 10.12.2019 г.
 

Проект на  Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

Мотиви към проект на Нредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 15.11.2019 г.


Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 15.11.2019 г.


Решение по т.9 от Протокол № 48/30.05.2019 г. на Общински съвет Камено


Проект на  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА  ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  КАМЕНО

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване  на обществения ред,чистотата,околната среда и общественото имущество на територията на община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 24.04.2019 г.

 


Проект на НАРЕДБА  ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

МОТИВИ към проект на Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общиснко имущество на община Камено

 

Формуляр за  ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 24.04.2019 г.

 


Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

МОТИВИ към към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услугите на територията на общината

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 27.12.2018 г.

 


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено 

 

М О Т И В И към проект на наредба Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 27.12.2018 г.

 


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

М О Т И В И  към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 публикувано на 19.06.2018 г.

 


Справка относно постъпили предложения по проекта за наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Решение на  постоянна комисия по законност, обществен ред, финансово-икономическа дейност, Европейски фондове и програми по  т.13 от  проект за дневен ред за заседание на Общински съвет Камено,насрочено за 22.02.2018г.

 

П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

 

М О Т И В И към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 19.01.2018 г.


ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

М О Т И В И  КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 19.01.2018 г.

 


Съобщения на общински съвет гр.Камено


П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Камено

 публикувана на 26.06.2017 г.

 Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

М О Т И В И към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината