Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Програми

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2024 Г.

Приета с Решение по т.36, обективирано в Протокол №4 от проведено на 01.02.2024г. заседание на Общински съвет – Камено, допълнена с Решение по т.13, обективирано в Протокол № 5 от 29.02.2024г. и Решение по т.16, обективирано в Протокол № 6 от 28.03.2024г.; допълнена с Решение по т.17, обективирано в Протокол № 9 от 27.06.2024г. на Общински съвет – Камено


КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАМЕНО ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2023 - 2025 г.

Приета е с Решение по т. 2 от  Протокол № 45/07.09.2023 г.


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КАМЕНО 2021 – 2028 г.

приета с Решение на Общински съвет – Камено № 5/Протокол № 40/30.03.2023 г.


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2022 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КАМЕНО 2023-2028 Г.

публикувано на 14.03.2023 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2023 Г.

приета с Решение по т.30 от Протокол №38/26.01.2023г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г.

 приета с Решение на Общински съвет – Камено №4/Протокол №32от 30.06.2022 г.


Програма за управление на опадъците на община Камено за периода 2021-2028 г. 

приета с Решение на Общински съвет – Камено №4/Протокол №31от 26.05.2022 г.


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2021 ГОДИНА


Проект на Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г.

публикувано на 01.04.2022 г.


Проект на Програма за управление на отпадъците на община Камено за периода 2021-2028 г.

публикувано на 22.11.2021 г.

 

Решение БС-4-ЕО/25.01.20222 г. на РИОСВ - Бургас


Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Общината Камено


Отчет за изпълнените мероприятия за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Камено за 2020 година


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО  ЗА 2020 ГОДИНА


ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025г.

приета с Решение на Общински съвет – Камено №21/Протокол №21от 29.07.2021 г.


Общинска програма за развитие на туризма на територията на община Камено за периода 2021-2022 г.

публикувано на 13.07.2021 г.


ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 2021- 2025 г.

План за действие към програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Каменo 2021-2025 г.

публикувано на 23.06.2021 г.

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

публикувано на 29.07.2021 г.


ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025г.

/проект/

публикувано на 20.05.2021 г.


ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г.

публикувано на 12.01.2021 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2020 год.


ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2019-2022

приета с Решение на Общински съвет – Камено №4/Протокол №5 от 27.02.2020 г.


КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2020 - 2022 г.

приета с Решение на Общински съвет – Камено №3/16.12.2019 г.

 

Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Камено за 2022 г.

 

Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Камено за 2019 г.

 


ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2019- 2022

публикувано на 20.01.2020 г.


ПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2020 - 2022 г.

публикувана на 04.12.2019 г.

П Р О Г Р А М А  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА   ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2019 г.

*Публикувана на 07.01.2019 г.


П Р О Г Р А М А  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА  ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2018 г.


ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020г.


 

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН БУРГАС 2017-2020 

убликувана на 04.10.2017 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 2016 – 2020 г./Приета по втора точка от Протокол № 24 от 29.06.2017 г. от Общински съвет Камено./


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 2016 – 2020 г.
 
*Публикувано на 26.06.2017 г. 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КАМЕНО
 
 * Публикувано на 27.10.2016 г.

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2014 – 2024 г.


ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА В ОБХВАТА НА ПЛАНОВИЯ ПЕРИОД 2014-2024


КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2014 – 2017 г.


ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПЕРИОД 2014-2016


 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2015-2017


 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО  2015-2020

 


Програма за  намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено  за периода 2016 – 2020 година 

 * Публикувано на 8.07.2016 г.


 

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАМЕНО

 

 * Публикувано на 19.08.2016 г.


Програма за намаляване популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Камено

приета с Решение на Общински съвет – Камено №14/11.09.2008 г.