Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

Изх.№94-00-636/29.04.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-511/29.04.2021г. на Кмета на Община Камено, на основание  чл.135, ал.3  и  чл.134,ал.2,т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПЗ на УПИ  III1003  и УПИ IV1068, кв.88 по плана на гр.Камено, с цел установяване на свързано застрояване на общата дворищно-регулационна граница и указване на бъдещо основно и допълващо застрояване , съобразено със съществуващите сгради и постройки, с възложители Марин Станков Събков и Димитринка Славчева Димова

 

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено