Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

Изх.№94-00-1652/04.07.2022 г.

 

До

Собствениците и носители на вещни права на ПИ с идентификатор 35883.104.158 по КККР на гр.Камено, община Камено

 

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.104.250 по КККР на гр.Камено, с цел урегулиране на имота и обособяване на урегулиран поземлен имоти с предназначение „за жилищно строителство“.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“


 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

Изх.№08-00-71/04.07.2022 г.

 

До

Собствениците и носители на вещни права на ПИ с идентификатор 35883.107.179 и ПИ с идентификатор 35883.107.161 по КККР на гр.Камено, община Камено

 

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране на проект за: 1. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 35883.107.188 и ПИ с идентификатор 35883.107.189 по КККР на землището на гр.Камено, с цел урегулиране на имотите и обособяване на три нови самостоятелни УПИ със следното предназначение: УПИ І-188 и УПИ ІІ-188 с предназначение „ за производствени, складови и административни дейности“, УПИ ІІІ-189 с предназначение „ за компостираща инсталация“;

2. Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за нова обслужваща улица за достъп до новообразуваните УПИ, от ПИ с идентификатори 35883.107.188 и 35883.107.189 по КККР на гр.Камено.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“