Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че Община Камено има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на участък от общински път BGS1053 „/II-79/ - с. Черни връх – околовръстен път на с. Черни връх – административна граница на община Камено - /III-7909/“ – Етап I – участък от км 0+000.00 до км 1+583.90“

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова – Гл. специалист екология/Еколог.