Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4230

 

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА“

 

                                                                                           Изх.№08-00-163/29.11.2022 г.

 

Собствениците и носители на вещни права на ПИ 46, ПИ 45, ПИ 44, ПИ 43, ПИ 42, ПИ 41 и ПИ 40 по неодобрения кадастрален план на Зоната за земеделско ползване на с.Полски извор, частично попадащи в ПИ с идентификатор 57337.110.92 по КККР на с.Полски извор, община Камено

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И  ГОСПОДА,

 

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план –План за регулация  /Изменение на ПУП-ПР/  на кв.8 по плана на с.Полски извор, с цел промяна на отреждането на имота от „за парк“ в „за жилищно строителство“ и обособяване на УПИ. Предвижда се одобрената улична регулация по действащия регулационен план между о.т.22 и о.т.23 да се измени, като се  проведе нова улица за достъп до земите по §4 ПЗР ЗСПЗЗ.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено