Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ОБЕКТ І.3 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА НАТРУПАНИТЕ ДО МОМЕНТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА 450 ХИЛ. M3 НЕФТЕНИ УТАЙКИ С РЕДУКЦИЯ НА КОЛИЧЕСТВАТА, ЛИКВИДИРАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКА І.2“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАНЕСЕНИТЕ ЩЕТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, НАСТЪПИЛИ ОТ МИНАЛИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА „НЕФТОХИМ“ АД ГР. БУРГАС“

 

 

Община Камено уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с всички приложения към него на инвестиционно предложение: „Обект І.3 „Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията 450 хил. m3 нефтени утайки с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2“ от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизацията на „Нефтохим“ АД – гр. Бургас“.

Срещата ще се проведе на 01.04.2024 г. от 16:00 часа в зала „Гражданска защита“, гр. Камено.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, както и в РИОСВ-Бургас – гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3.

Писмени становища, предложения, мнения и препоръки по представеният ДОВОС могат да се предоставят в деловодствата на Община Камено и РИОСВ-Бургас, както и по време на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Община Камено: Богомила Куцарова – Еколог, тел.: +359897099853; е-mail: obshtina@kameno.bg, от страна на възложителя: Петър Бъчваров – Главен еколог/ръководител, отдел „Екология“, тел.: +3595511/3524.