Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ №19-19-1-02-29 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

 

ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

19-19-1-02-29

 

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО И БУРГАС /без гр.Бургас/

 

Договор № РД 50-97/17.08.2016 г. между община Камено, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Бенефициент: ОБЩИНА КАМЕНО                                                              Начало: 17.08.2016 година

Безвъзмездна финансова помощ: 48 895,75 лева                                      Край: 17.02.2017 година

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Местна Инициативна Група Камено - Бургас“

 

Мярка 19 „ Водено от Общностите Местно Развитие“ – ВОМР

Под мярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от Общностите Местно Развитие“

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014-2020 год. се нарича ВОМР - „Водено от общностите местно развитие“

Прилагането на подхода ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително с политиките по десегрегация и деинституционализация.

Подходът Лидер през 2014-2020 год. се прилага на ниво община или обединение на съседни общини.

Всяка Стратегия за ВОМР обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители.

Финансовата помощ по тази мярка е Безвъзмездна и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода ВОМР.

 

Съгласно приоритетна област 6 (б) от Регламент 1305 основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските райони

Приоритети за ВОМР  за 2014-2020 год. са:

 1. Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие;
 2. Намаляване на бедността;
 3. Интегриран подход към Околната среда;
 4. Използване на потенциала на културното и историческо наследство;
 5. Насърчаване на иновациите;
 6. Насърчаване на сдружаването на Общините в процеса на формиране на Местни инициативни групи МИГ без да се ограничава възможността за финансиране и на групи действащи на територията само на една Община.

Какво представлява Местната инициативна група – МИГ

Местна инициативна група – МИГ е неправителствена организация – сдружение с нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза, регистрирана като юридическо лице по смисъла на ЗЮЛНЦ. За целите на ВОМР е необходимо да обхваща територия с непрекъснати граници с население между 10 000 и 150 000 жители и да бъде учредена от представители на: община/ните, бизнеса, граждански организации и физически лица живеещи и действащи на територията й.

Създава се с цел да осъществи, съвместно с инициативни местни жители изработването на Стратегия за местно развитие – СМР. В последствие да съдейства и координира прилагането на СМР благодарение, на което ще бъдат подобрени условията и качеството на живот на населението на местно ниво.

По данни от НСИ към 31.12.2014 год. населението общо на територията на община Камено и селата от община Бургас (без строителните граници на гр. Бургас) наброява 16 706 души и обхваща територия с непрекъснати граници. В края на 2015 година в следствие на няколко срещи с широката общественост бе създадено публично-частно партньорско споразумение между Общините Камено и Бургас съвместно с „СЪЕДИНЕНИЕ-02“ ООД- гр. Българово и СНЦ „Училищно настоятелство при СОУ „Христо Ботев“ – гр.Камено с цел: кандидатстване по мярка 19.1 от ПРСР 2014 - 2020 г., съгласно реда и условията на Наредба №16/30.07.2015 на МЗХ, създаване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – МИГ“, която да обхваща цялата територия на община Камено и част от територията на Община Бургас, без строителните граници на гр. Бургас и изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

 

Изисквания,на които трябва да отговаря бъдещото Сдружение с нестопанска цел

Общи изисквания:

 1. Да съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна група“  - съкратено МИГ и наименованието на общината/ите, на територията на действие на МИГ – СНЦ“МИГ Камено - Бургас“.
 2. Да има седалище и адрес на управление на територията на селски регион в рамките на територията, на която МИГ осъществява дейността си – според Списъка на общините в обхвата на селските райони на Република България  община Камено е селски регион и поради тази причина седалището и адреса на управление на СНЦ “МИГ Камено - Бургас“ ще бъде гр. Камено;

Административни изисквания:

За да функционира правилно и да отговаря на административните изисквания при създаването и учредяването на СНЦ“МИГ Камено - Бургас“ следва да бъдат избрани и определени Колективен Управителен Орган иКолективен Върховен Орган.

 1. КолективниятУправителенОргане необходимо да бъде от не по-малко 5 лица, които имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ-а, когато са физически лица или в качеството си на юридически – имат седалище и адрес на управление на същата територия;
 2. Изискването към членовете на Колективния Върховен орган е да имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ-а, когато са физически лица или в качеството си на юридически – имат седалище и адрес на управление на същата територия, при което клон на юридическото лице може да бъде член, ако е регистрирано на територията на СНЦ “МИГ Камено - Бургас“ най-малко 5 години преди подаване на заявлението за одобрение;
 3. При учредяването на СНЦ “МИГ Камено - Бургас“трябва да се спазва изискването представителите на: публичния сектор, стопанския сектор и нестопанския сектор участващи в Колективните Върховен и Управителен органивсеки един от секторите да не превишава 49% от имащите право на глас – прави се с цел да няма превес на нито един от секторите над другите;
 4. В колективните органи на СНЦ “МИГ Камено - Бургас“ трябва да са включени представители на различни заинтересовани страни от местната общност;
 5. Общините Камено и Бургас да не членуват в колективния върховен или колективния управителен орган на друга регистрирана по ЗЮЛНЦ МИГ на същата територия;

За обезпечаване на прилагането на Стратегията за местно развитие, СНЦ “МИГКамено - Бургас“ е необходимо да осигури за срока на изпълнение на Стратегията:

 1. Самостоятелен офис, със съответното офис оборудване за осъществяване на дейността;
 2. Служители на пълен работен ден, като:
 3. Изпълнителен директор – с висше образование най-малко степен „бакалавър“, общ професионален стаж – най-малко 5 год. и управленски опит най-малко 2 год.
 4. Експерти по прилагане на Стратегията за ВОМР - с висше образование най-малко степен „бакалавър“, общ професионален стаж – най-малко 2 год.
 5. Счетоводител – отговарящ на изискванията на чл.35 от Закона за счетоводството;

Какво е Стратегия за местно развитие – СМР към Стратегиите за ВОМР

Стратегия за местно развитие - СМР е подробно разписана програма, в която са заложени ясни цели, приоритети и конкретно посочени мерки за тяхното постигане, като основна базова цел е подобряването на качеството на живот на хората живеещи и действащи на съответната територия. Фиксиран е период от време за нейното прилагане. Същественото при изработването на СМР е използването на подхода „отдолу-нагоре“. Това означава, че при определяне на параметрите на СМР основна отправна точка са ясната и точна преценка както на местните социално-икономическите условия, така и на потребностите и желанията на хората. В този смисъл, за да бъде успешна една Стратегия за местно развитие най-важното условие е активното участие на местните жители в процесите на създаването на СМР и последващото й прилагане.

За да бъде изработена успешна Стратегия за местно развитие, чрез прилагането на която да бъде подобрени условията на живот на територията на община Камено и селата от община Бургас (без гр. Бургас) през следващите месеци ще бъдат организирани редица информационни срещи с жителите.

Предвид събраните данни, споделените от местните хора мнения и предложения, както и на база направените анализи и получената обратна връзка от всички неформални лидери и активни жители на цялата територия, включително представители на уязвими групи натериторията на бъдещата СНЦ “МИГ Камено - Бургас“ще бъдат определени: стратегическа цел, приоритети, специфични цели, мерки и операции, които ще бъдат включени в Стратегията за Водено от общностите местно Развитие за периоддо 31 декември 2020 год.

 

Изисквания към Стратегиятаза ВОМР, които трябва да спазва СНЦ “МИГ Камено - Бургас”

 1. Стратегията за местно развитие на територията на Община Камено и селата от Община Бургас (без строителните граници на гр. Бургас)се разработва за период до 31 декември 2020 год.
 2. Проектът на Стратегията трябва да бъде одобрен от Колективния Върховен орган на СНЦ “МИГ Камено - Бургас“ след публично проведени консултации, информационни срещи и др. със заинтересованите страни;
 3. Всяка избрана според нуждите на местното население мярка вСтратегията за местно развитиена територията на община Камено и селата от община Бургас (без строителните граници на гр. Бургас)е необходимо да съдържа:
 4. описание на целите и обхвата на мярката;
 5. допустимите получатели, допустимите дейности и допустимите разходи;
 6. определените финансови параметри за проектите, интензитет на подпомагане  и размер на финансовата помощ;
 7. критериите за оценка на проектите и тяхната тежест;
 8. В Стратегията на ВОМР на територията на СНЦ “МИГ Камено - Бургас“могат да бъдат включени мерки, които са избрани от :

Програмата за развитие на селските райони – ПРСР 2014-2020г. – при избора на мерки за Стратегията за ВОМР задължително е необходимо да бъдат включени мерки от ПРСР 2014-2020 г. или такива, които са част от Регламент (ЕС) №1305/2013, или съответстват на целите на Регламента с общ размер на финансовата помощ по програмата на левовата равностойност на:1 500 000 евро, тъй като СНЦ “МИГ Камено - Бургас“  обхваща територия с население над 15 000 жители са определени в следните Европейски програми:

Оперативна програма за морско дело и рибарство – ПМДР 2014-2020 с общ размер на финансовата помощ по програмата на левовата равностойност на 50 000 евро;

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – с общ размер на финансовата помощ по програмата на левовата равностойност на 500 000 евро;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – ОПРЧР 2014-2020годс общ размер на финансовата помощ по програмата на левовата равностойност на760 000 евро;

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - ОПИК 2014-2020год с общ размер на финансовата помощ по програмата на левовата равностойност на1 000 000 евро, тъй като населението на територията на СНЦ “МИГ Камено - Бургас“ е в рамките  от 15 001 до 45 000 жители;

Оперативна програма „Околна среда“ – ОПОС 2014-2020 год. в размер на левовата равностойност на 60 евро за 1 хектар при изпълнение на консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна програма Натура 2000, като максималния размер на Стратегията ще бъде определен от размера на територията от мрежата Натура 2000, за която се предвиждат инвестиционни дейности.