Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Проект"Обществена трапезария" от Фонд "Социална закрила"

ПРОЕКТ”ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“

ОТ ФОНД“СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

 01.03.2018-31.12.2018 ГОД.

 

            Проекта предвижда предоставяне на услугата, която е насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора в неравностойно социално положение, които не са в състояние по различни причини материални или здравни да си осигурят сами.Услугата  включва предоставяне на храна за обяд  супа , основно ястие хляб и един път седмично десерт. Тази услуга има за цел да подобри качеството на живот на хората от целевите групи, чрез оказване на помощ и подкрепа.

           Сключен е Договор № РД 04-10/19.02.2018 год. с фонд “Социална закрила“ за период от 01.03.2018-31.12.2018 год.

            За ползватели на социалната услуга ”Обществена трапезария” са приети потребители от следните целеви групи както следва:

 * Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; 19 лица

* Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.17 лица

* Самотно живеещи лица и семейства,  получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/44 лица

 * Скитащи и бездомни деца и лица. Няма

  Социалната услуга “Обществена трапезария“ обхваща лица от всички населени места в Община Камено.

*Домашен социален патронаж гр. Камено обслужва   Камено-Свобода-Кръстина-Винарско-Вратица и Трояново-общо 51 лица

*Домашен социален патронаж филиал Русокастро обслужва –Русокастро-Ливада-Полски извор-Черни връх-Желязово-Константиново-Тръстиково-29 лица

Потребители на социалната услуга „Обществена трапезария“ са 80 лица