Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Трояново и село Тръстиково.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕКЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
#slideshow-3130