Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Проект : „ Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти на територията на община Камено“

#slideshow-3432

 

Проект : „ Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти на територията на община Камено“

Проектът се изпълнява съгласно сключения договор 2018BG16SPO001-001 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „ Солидарност“.

Фонд "Солидарност" на Европейския съюз (ФСЕС) е създаден за реагиране при големи природни бедствия и като израз на европейската солидарност с регионите, засегнати от бедствия в рамките на Европа. 

С изпълнение на настоящия проект се цели възстановяване на участъци от пътя, които са с трайно повредена настилка. Като резултат ще бъдат възстановени транспортно-експатационните качества и носимоспособността на пътната настилка и пътното тяло.

 

 

 

 

Обекти на интервенция

Път BGS 1053/с. Полски Извор-с. Черни връх/

Път BGS 1051/ с. Константиново-с. Тръстиково-с. Ливада/

Улица с. Ливада

 

 

Одобрени за финансиране разходи по проекта: 1 733 998, 06 лв.

Продължителност на проекта:10 месеца

Бенефициент : Община Камено