Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОЕКТ ROADS TO THE SUSTAINABLE TOURISM” WITH REF NO: CB005.2.21.046, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ

#slideshow-3950

Приоритетна ос 2. Устойчив турзизим

Специфична цел 2.1 . Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по- добро използване на природното, културното и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура.

Резултатите от проекта са повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.