Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНА КАМЕНО

Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-66/18.10.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
#slideshow-290
 
 

Оперативна програма:

"Административен капацитет"

Приритетна ос:

І "Добро управление"

Подприоритет:

1.3. "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики"

Бюджетна линия:

BG051PO002/13/1.3-07

Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) :

77 691,77 лева

Период за изпълнение:

9 месеца /18.10.2013 г. - 18. 07. 2014 г./

Обща цел:

Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено

Специфични цели:

СЦ 1 Подобряване на социалната политика на община Камено

СЦ 2 Създаване на Общински план за развитие на община Камено за периода 2014-2020 г.

Целева група:

Общинска администрация на община Камено

Структури на гражданското общество

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 Управление на проекта

Дейност 2 Оптимизиране на социалната политика на община Камено

Дейност 3 Разработване на План за развитие на община Камено 2014-2020 г.

Дейност 4 Публичност на проекта

 

 

 
Протокол за избор на изпълнител за Дейност 2 и Дейност 3
 
Покана встъпителна пресконференция
 
Брошура
 
Покана за заключителна пресконференция