Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кондолов“, гр. Камено в участъка от ОТ 156 (кръстовище с път III 5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено – Братово) до ОТ 116 (кръстовище с ул. Освобождение, общ. Камено) и участъка от ОТ 146 (кръстовище с ул. Оборище гр. Камено) до кръстовище с ул. Освобождение, гр. Камено

#slideshow-4074

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                    

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

 

Проект

 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кондолов“, гр. Камено в участъка от ОТ 156 (кръстовище с път III 5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено – Братово) до ОТ 116 (кръстовище с ул. Освобождение, общ. Камено) и участъка от ОТ 146 (кръстовище с ул. Оборище гр. Камено) до кръстовище с ул. Освобождение, гр. Камено”

Община Камено  ще изпълнява през следващите три години проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-7.001-0149 в ИСУН по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001 „Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0149-C01 /04.11.2021г

Бенефициент: Община Камено

Максимален размер на БФП: 1012919.37лв.

Срок за изпълнение 15.09.2023г.

Цел на проекта: Осигуряване на условия за по-добро транспортно и комуникационно обслужване на населението, безопастността на пешеходното движение и добро отводняване. Възстановяването на уличната мрежа ще окаже положителен ефект по отношение на подобряване условията за живот на територията на общинския център на местното население въз основа на подобрени възможности за развитие на бизнеса, по- добър достъп до здравни, социални, образователни и др. обществени услуги.

Проектът се изпълнява с подкрепата и съдействието на Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие” – Програма за развитие на селските райони 2014-2020