Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Проект "Местните общности в подкрепа на културния туризъм „Пурпурната крепост на Югоизтока",

#slideshow-4340

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Русокастренската крепост е най-важният културно-исторически и туристически обект в Община Камено. Тя е издигната преди 1500 години на стратегическа височина – природен феномен, контролирала най-важните пътища в Североизточна Тракия - между севера и юга, от всички източни проходи на Стара планина и Северното Черноморие към Босфора и Константинопол. Произходът на името е от латинско–средногръцки корен:

„росо”- червен, пурпурен и „кастрон”- крепост. С това име градът влиза в историята и грандиозната битка на 18.07.1332 г., завършила с победата на българския цар Иван Александър над византийската армия, предвождана от император Андроник. Много по-рано в подножието на хълма „Големия камък”

траките са създали селище. Уникалната скала има естествени причудливи кухини, в които древните извършвали свещени ритуали. Два жертвени камъка бележат пътя към пещерата, известна като „Русината дупка”. В дъното й малко „аязмо” събира стичащата се по стената вода, използвана против „уроки”. Мястото се свързва и с популярната легендата за момата Руса, отвлечена от Змея, живял в пещера. Днес крепостта Русокастро е археологически паметник от със статут "от национално значение". През последните 6 години Община Камено системно инвестира в развитието на обекта чрез археологически проучвания, консервационни работи, проектиране и изграждане на туристическа инфраструктура.

През 2022 г. Община Камено кандидатства с проект, за да продължи усилията си за създаване и промотиране на цялостен туристически продукт "Крепост Русокастро" чрез опазване, социализация и представяне на културното, природното и историческото наследство, част от територията на МИРГ Бургас-Камено. Настоящият проект „Местните общности в подкрепа на културния туризъм „Пурпурната крепост на Югоизтока” е финансиран по договор № МДР-ИП-01-126/23.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морски дело и рибарство 2014-2020 г., по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“.

Финансираните дейности имат за цел да подобрят достъпността за посетители, инфромационната среда да се допълни с нови табели и дигитални инструменти, както и да се създадат предпоставки за допълнителна заетост на местното население и предлагане на тяхната продукция.

 

Цел на проекта:

- Успешна и устойчива социализация на археологическия и туристически обект Русокастро.

- Разработване на нови атрактивни туристически продукти и услуги за посетителите в регион.

- Повишаване на привлекателността и популярността на местното културно-историческо наследство и на възможностите за туризъм в района като цяло.

- Повишаване на информираността на местните хора за богатото историческо наследство на региона.

- Насърчаване на процеса на създаване, съхранение, предаване и приобщаване на младежта и широката публика към ценностите на културното наследство чрез осигуряване на достъп до него.

- Създаване на равни възможности за пряк и интерактивен достъп до културното наследство и неговото проучване, документиране и разработване на мерки за формиране и прилагане на устойчиви модели за представяне, разбиране и интерпретиране.

 

Бенифициет: Община Камено

 

Бюджет: 277 763.25 лева

 

Период на изпълнение: 23.09.2022 - 22.09.2023

 

Тази публикация е създадена във връзка с проект "Местните общности в подкрепа на културния туризъм „Пурпурната крепост на Югоизтока",

процедура: BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.