Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ В ОБЩИНА КАМЕНО

Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-32/18.10.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
#slideshow-289

 

Оперативна програма:

"Административен капацитет"

Приритетна ос:

І „Добро управление”

Подприоритет:

1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

Бюджетна линия:

BG051PO002/13/1.1-07

Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) :

86 247,98 лева

Период за изпълнение:

12 месеца /18.10.2013 г. - 18. 10. 2014 г./

Обща цел:

Оптимизиране на структурата и функциите на община Камено

Специфични цели:

СЦ 1 Извършване на функционален анализ в община Камено

СЦ 2 Подобряване на структурата и функциите на община Камено

СЦ 3 Обучение на общинска администрация Камено за прилагане на оптимизирани правила и процедури

Целева група:

Общинска администрация на община Камено

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 Управление на проекта

 

Дейност 2 Провеждане на функционален анализ на община Камено

 

Дейност 3 Оптимизиране на процедурите и документите за работата на общинска администрация Камено

 

Дейност 4 Обучение на общинска администрация Камено за прилагане на оптимизирани правила и процедури

 

Дейност 5 Публичност на проекта

 

 


Протокол за определяне на изпълнител по Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4

Покана за встъпителна пресконференция

Публикация за старта на проекта

Брошура

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНО

Покана за заключителна пресконференция

Публикация за приключване на проекта