Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО

Финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/047 от 14.03.2013 г. по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
#slideshow-288

Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-09/2010

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Операция 1.1 „Социална инфраструктура”

 

На 14.03.2013 г. между Община Камено и МРРБ – управляващ орган на ОП „Регионално развитие” - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие", беше подписан договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-09/2010/047 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено", с продължителност 24 месеца (от 14.03.2013 г. до 14.03.2015 г.)

 

Общата стойност на проекта възлиза на 1 645 000,61 лв. разпределени както следва:

- 1 393 044,21 лв., съставляващи 85 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие

- 245 831,33 лв., съставляващи 15 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е задължителен собствен принос

Общата цел на проекта:

Обновяването и модернизирането на сградния фонд и изпълнение на енергийно-ефективни и енергоспестяващи мерки в шест обекта от образователната инфраструктура в Община Камено. Това от своя страна ще помогне за предоставянето на по-качествени, атрактивни и достъпни образователни услуги в Общината. Създаване на благоприятна, привлекателна и безопасна функционална среда, отговаряща на българските и европейски критерии и стандарти при обучението.

 

Документация за участие

КСС

Разяснение № 1

Разяснение № 2

Разяснение № 3

Разяснение № 4

Публично отваряне на офертите

Отваряне на ценови оферти

Покана за Откриваща пресконференция

Покана за Заключителна пресконференция

Презентация от Заключителната пресконференция

Дипляна