Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

���������������������� ��������������

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНА КАМЕНО
Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-66/18.10.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
прочети
СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА КАМЕНО
Финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ РД 09-62/15.06.2011г. и допълнително споразумение №РД 09-171/04.12.2013 г. Проекта за социално включване (ПСВ), финансиран със заемни средства от Световна банка
прочети